Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Katry Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Ikona statystyk

I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA

1. Uzyskanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (IGPOS.71)

Wniosek

2. Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (IGPOS.72)

Wniosek

3. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (IGPOS.73)

Wniosek

4. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (IGPOS.74)

Wniosek

 

II. ZARZĄDZANIE DROGAMI I KOMUNIKACJA

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA
1. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej gminnej (IGPOS.79) Wniosek
2. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej (IGPOS.80) Wniosek
3. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (IGPOS.81)

Wniosek

Załącznik do wniosku

4. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (IGPOS.82)

Wniosek

Załącznik do wniosku

5. Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra (IGPOS.83)

Wniosek (doc)

Wniosek (.pdf)

Wykaz przystanków (opisowy)

Wykaz przystanków (grafika)

6. Deklaracja o wysokości opłaty za zatrzymanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra

Wniosek (doc)

Wniosek (.pdf)

7.Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Wniosek (doc)

 

III. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA
1. Podział nieruchomości (IGPOS.75)

Wniosek nr 1 - zgodnie z MPZP

Wniosek nr 2 - brak MPZP

Wniosek nr 3 - niezależnie od MPZP

Załącznik do wniosku - oświadczenie

2. Rozgraniczenie nieruchomości (IGPOS.76) Wniosek
3. Ustalenie numeru porządkowego budynku (IGPOS.77)

Wniosek (.pdf)

Wniosek (.rtf)

4. Dzierżawa nieruchomości należących do gminy Miedziana Góra (IGPOS.78) Wniosek

 

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA PRZYRODY I ROLNICTWO

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA
1. Przyjmowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych (IGPOS.41)  -
2. Uzyskanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (szkodliwe oddziaływanie zmian w odpływie wody) (IGPOS.42)  -
3. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (IGPOS.43) Wniosek
4.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (IGPOS.44)

Wniosek - zawsze znacząco oddziałujące

Wniosek  - potencjalnie znacząco oddziałujące

5. Przyjmowanie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę (IGPOS.45)

Formularz - dla ścieków odprowadzanych do wód

Formularz - dla ścieków odprowadzanych do ziemi

6. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi (IGPOS.47)  Wniosek
7. Ochrona gruntów rolnych (IGPOS.48)  -
8. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (IGPOS.46) Wniosek
9. Zgłoszene zamiaru usunięcia drzew (IGPOS.84) Wniosek
10. Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (IGPOS.85)

Wniosek

11. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (IGPOS.86)

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

 

V. ODPADY, CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINIE

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA
1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (IGPOS.49)

Formularz dla nieruchomości zamieszkałych (.docx)

Formularz dla nieruchomości zamieszkałych (.pdf)

Formularz dla nieruchomości letniskowych i wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjnie (.docx)

Formularz dla nieruchomości letniskowych i wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjnie (.pdf)

2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości / Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej (IGPOS.50)

Wniosek (wpis)

Wniosek (zmiana wpisu)

Załącznik do wniosku (oświadczenie)

3. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (IGPOS.51) Wniosek
4. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (IGPOS.52) Wniosek
5. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (IGPOS.53)

Wniosek

Załącznik do wniosku (oświadczenie)

6. Dofinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych (IGPOS.54)

Wniosek demontaż/odbiór/utylizacja

Wniosek odbiór/utylizacja

  Informacja o wyrobach zawierających azbest

 

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA
1. Zezwolenie na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (IGPOS.55)  -

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Katarzyna Kozieł
Informację wprowadził:
Sylwia Tomaszewska
Data wytworzenia:
2016-04-21
Data publikacji:
2016-04-29
Data ostatniej zmiany:
2024-04-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)