Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

2018-06-14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że na okres od dnia 14.06.2018 r. do dnia 05.07.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedziana Góra, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący część działki nr 499/8 obręb 0007 położonej w msc. Miedziana Góra.

2018-07-16

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/307/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wójt Gminy Miedziana Góra

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miedziana Góra.

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 30, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 761 o pow. 0,1798 ha obręb ewidencyjny 3 Ćmińsk Kościelny, gm. Miedziana Góra, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00035959/8. Nieruchomość zabudowana parterowym, murowanym, dwulokalowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 82,44m2. Budynek nieużytkowany, w złym stanie technicznym. Na terenie nieruchomości znajduje się studnia (woda niezdatna do picia). Teren uzbrojony w energię elektryczną. Część terenu utwardzona trylinką. W pozostałej części teren zakrzaczony. Oznaczenie użytków: Br-RVI.

Cena wywoławcza: 120 000,00 zł netto (zw. z VAT)

Wadium: 12 000,00 zł

 1. Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie Gminy Miedziana Góra położona jest na terenie usług sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku, oznaczonych na rysunku planu symbolem UPS1.
 2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie toru wyścigowego „Tor-Kielce” oraz drogi krajowej nr 74. Brak prawnie uregulowanego zjazdu z drogi krajowej.
 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, w pok. 2 (sala konferencyjna), o godzinie 10.00, w dniu 21 sierpnia 2018 r.
 4. Wadium w wysokości 12000,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2018 roku na konto Urzędu  Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, Nr 75 8493 0004 0020 0303 0078 0006 (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy).
 5. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości, i je akceptują.
 6. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i tryby przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., poz. 1490).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz:
  1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 9. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 10. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 złotych.
 11. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
 13. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.
 14. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 86 8493 0004 0020 0303 0078 0002, przed podpisaniem aktu notarialnego. Dostawa przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
 15. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.miedziana-gora.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.miedzianagora.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedziana Góra oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Ćmińsk, a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 17 lipca 2018 r. oraz miesięczniku Głos Miedzianej Góry (sierpień 2018).
 16. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został w dniu 22 maja 2018 r.
 17. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Urzędzie Gminy Miedziana Góra, Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 6 lub pokój nr 1, tel. 41 303 16 26.
 18. Wójt Gminy ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
2018-07-16

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/332/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Miedziana Góra

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miedziana Góra.

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, ul. Świętojańska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 545/1 o pow. 0,0600 ha obręb ewidencyjny 0006, gm. Miedziana Góra, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00170827/2. Nieruchomość niezabudowana. Teren rolny, częściowo zadrzewiony i zakrzaczony. Kształt zbliżony do prostokąta. Oznaczenie użytków: Ł-IV.

Cena wywoławcza: 4 800,00 zł netto (zw. z VAT)

Wadium: 800,00 zł

 1. Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/207/2005 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 19 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty I – część I na terenie Gminy Miedziana Góra położona jest na terenie dolinek bocznych, stale lub okresowo prowadzących wody, oznaczonych na rysunku planu symbolem DRB.
 2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, w pok. 2 (sala konferencyjna), o godzinie 9.00, w dniu 21 sierpnia 2018 r.
 3. Wadium w wysokości 800,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2018 roku na konto Urzędu  Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, Nr 75 8493 0004 0020 0303 0078 0006 (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy).
 4. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości, i je akceptują.
 5. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i tryby przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., poz. 1490).
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz:
  1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 złotych.
 10. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
 12. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.
 13. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 86 8493 0004 0020 0303 0078 0002, przed podpisaniem aktu notarialnego. Dostawa przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
 14. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.miedziana-gora.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.miedzianagora.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedziana Góra oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 17 lipca 2018 r. oraz miesięczniku Głos Miedzianej Góry (sierpień 2018).
 15. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Urzędzie Gminy Miedziana Góra, Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 6 lub pokój nr 1, tel. 41 303 16 26.
 16. Wójt Gminy ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
2018-09-03

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/307/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wójt Gminy Miedziana Góra

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miedziana Góra.

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 30, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 761 o pow. 0,1798 ha obręb ewidencyjny 3 Ćmińsk Kościelny, gm. Miedziana Góra, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00035959/8. Nieruchomość zabudowana parterowym, murowanym, dwulokalowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 82,44m2. Budynek nieużytkowany, w złym stanie technicznym. Na terenie nieruchomości znajduje się studnia (woda niezdatna do picia). Teren uzbrojony w energię elektryczną. Część terenu utwardzona trylinką. W pozostałej części teren zakrzaczony. Oznaczenie użytków: Br-RVI.

Cena wywoławcza: 83 500,00 zł netto (zw. z VAT)

Wadium: 10 000,00 zł

 1. Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie Gminy Miedziana Góra położona jest na terenie usług sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku, oznaczonych na rysunku planu symbolem UPS1.
 2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie toru wyścigowego „Tor-Kielce” oraz drogi krajowej nr 74. Brak prawnie uregulowanego zjazdu z drogi krajowej.
 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, w pok. 2 (sala konferencyjna), o godzinie 10.00, w dniu 9 października 2018 r.
 4. Wadium w wysokości 10000,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 4 października 2018 roku na konto Urzędu  Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, Nr 75 8493 0004 0020 0303 0078 0006 (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy).
 5. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości, i je akceptują. Ponadto, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.
 6. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i tryby przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., poz. 1490).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz:
  1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 9. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 10. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 złotych.
 11. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
 13. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.
 14. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 86 8493 0004 0020 0303 0078 0002, przed podpisaniem aktu notarialnego. Dostawa przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
 15. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.miedziana-gora.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.miedzianagora.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedziana Góra oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Ćmińsk, a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 4 września 2018 r. oraz miesięczniku Głos Miedzianej Góry (wrzesień 2018).
 16. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został w dniu 22 maja 2018 r. Drugi przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został w dniu 21 sierpnia 2018 r.
 17. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Urzędzie Gminy Miedziana Góra, Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 6 lub pokój nr 1, tel. 41 303 16 26.
 18. Wójt Gminy ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
2018-10-22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że od 23 października 2018 r. do 13 listopada 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedziana Góra będzie wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 4 lat w trybie bezprzetargowym.

2019-01-15

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że od 18 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedziana Góra będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

2019-04-23

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że od 26 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedziana Góra będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Teren przeznaczony do najmu stanowi część powierzchni użytkowej placu przed budynkiem Urzędu Gminy Miedziana Góra. Nieruchomość sezonowo przeznaczona jest do prowadzenia działalności gospodarczej - usługi małej gastronomii. Podmioty zainteresowane najmem przedmiotowego terenu winny w terminie do 23 maja 2019 r. złożych ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.


 1  2  3 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:25:17, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)