Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

2014-01-07

DECYZJA nr 1

DECYZJA nr 1

                          Wójt    Gminy  Miedziana  Góra,   działając   na    podstawie    art. 75  ust.3,  ustawy  z 3 października 2008r.  o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego   ochronie,  udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.)  dalej  ustawa   UIŚ  oraz   art.162 i art. 49  ustawy  z  dnia  14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2013r. poz. 267)dalej KPA

 

stwierdza  częściowe   wygaszenie  decyzji  nr 3/13   Wójta  Gminy  Miedziana Góra   znak: OSGR. 6220.1.2012   z  dnia  14.10.2013r.  w   sprawie  ustalenia   środowi-skowych  uwarunkowań  dla  przedsięwzięcia   pod  nazwą:  Rozbudowa  oczyszczalni  ścieków   w  Kostomłotach  Drugich  wraz z budową  kanalizacji    sanitarnej   Etap IV,  zadania 2– 8”.  Wygaszenie   polega   na   wykreśleniu:

1)  na stronie pierwszej decyzji  w  pkt  1.1.1. słów  „oraz  wykonany   nowy  wylot  ścieków

     Ø 500  do  rowu  melioracyjnego” 

2)  na stronie  pierwszej  załącznika  do  decyzji  pt: „Charakterystyka  planowanego przedsięwzięcia” w  ustępie 1   pkt 1  zdania: „ W  ramach  rozbudowy  w  sąsiedztwie istniejącego zbiornika pompowni,  planowana  jest  dobudowa  drugiej komory  czerpnej.

                        

                                                     UZASADNIENIE

             Decyzją   nr 3/13 z  dnia  14  października 2013r.  znak: OSGR. 6220.1.2012  Wójt  Gminy Miedziana Góra  ustalił  środowiskowe  uwarunkowania  dla  przedsięwzięcia   pod  nazwą:  Rozbudo-wa  oczyszczalni  ścieków   w  Kostomłotach  Drugich  wraz z budową  kanalizacji    sanitarnej   Etap IV,  zadania 2– 8”  - decyzja stała  się  ostateczna  dnia 15 listopada 2013r.   

             Dnia  25  listopada 2013r. Gmina  Miedziana Góra  złożyła  wniosek  o  częściowe wygaszenie  w/w  decyzji  w  części  dotyczącej  budowy  nowego tj. drugiego  wylotu  ścieków  na odprowadzeniu  oczyszczonych   ścieków  i  budowy  drugiej  komory  czerpnej przy  istniejącym  zbiorniku pompowni.  Wnioskodawca  stwierdza,  że aktualnie posiadane  dane  wskazują,    w  ramach  rozbudowy  oczyszczalni   nie ma   potrzeby  budowy tych  nowych  urządzeń.

 

           Przepis  art. 162  KPA  m.inn.  stanowi,    organ  administracji  publicznej,  który  wydał  decyzję  w  pierwszej  instancji,  stwierdza w  drodze  decyzji  jej  wygaśniecie,  jeżeli  decyzja    stała  się  bezprzedmiotowa  a  stwierdzenie  wygaśnięcia  takiej decyzji  leży  w  interesie  strony.

           Z  taką  właśnie sytuacją  mamy  do  czynienia  w  niniejszym  przypadku,  ponieważ organem  który  wydał  decyzje  pierwotną  jest  Wójt Gminy  Miedziana Góra,  bezprzedmiotowość  wynika  z  braku  potrzeby  budowy  omawianych  urządzeń  a  interes  strony  polega  na  nie  ponoszeniu  kosztów opracowania  dokumentacji  technicznej  i  budowy  zbędnych  urządzeń.

           Pozostawienie  w  obrocie  prawnym  w/w  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach częściowo  bezprzedmiotowej,  wobec  postanowień  art. 86  ustawy UIŚ,   naraża  inwestora  na  istnienie  obowiązku  zaprojektowania  niepotrzebnych  urządzeń.   Wobec  powyższego ,  na  podstawie  art. 162 KPA  orzeczono  jak  w  sentencji.

        Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w  Kielcach za pośrednictwem  Wójta  Gminy  Miedziana Góra  w  terminie 14 dni od  dnia doręczenia.

 

            W  przedmiotowym  postępowaniu  liczba  stron  przekracza  20  i  w  myśl art. 74,  ust.3   ustawy  UIŚ   do  zawiadamiania  stron  stosuje  się  art. 49 KPA.  Oznacza  to,  że  po  upływie  14-to  dniowego  terminu  publicznego  ogłoszenia    obwieszczenia,  należy  uznać,    nastąpiło  doręczenie  stronom  niniejszej  decyzji.

2014-01-07

OBWIESZCZENIE - . w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich wraz z budową kanalizacji sanitarnej Etap IV, zadania 2– 8”.

 OBWIESZCZENIE

  Działając  na   podstawie  art. 85 ust.3  i  art. 74 ust.3  ustawy z dnia  3.10.2008r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochro-nie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania   na   środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227 ze zm.)   oraz   art.10  i  art. 49 ustawy  z  dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

 

    Wójt  Gminy  Miedziana Góra  zawiadamia strony  i  podaje  do  publicznej  

      wiadomości,    że  dnia 03 stycznia 2014r.  wydał  decyzję stwierdzającą  częściowe   wygaszenie  decyzji  nr 3/13   Wójta  Gminy  Miedziana Góra   znak: OSGR. 6220.1.2012   z  dnia  14.10.2013r.  w   sprawie  ustalenia   środowiskowych  uwarunkowań  dla  przedsięwzięcia   pod  nazwą:  Rozbudowa  oczyszczalni  ścieków   w  Kostomłotach  Drugich  wraz z budową  kanalizacji    sanitarnej   Etap IV,  zadania 2– 8”.  Wygaszenie   polega   na   wykreśleniu:

1)  na stronie pierwszej decyzji  w  pkt  1.1.1. słów  „oraz  wykonany   nowy  wylot  ścieków

     Ø 500  do  rowu  melioracyjnego” 

2)  na stronie  pierwszej  załącznika  do  decyzji  pt: „Charakterystyka  planowanego przedsięwzięcia” w  ustępie 1   pkt 1  zdania: „ W  ramach  rozbudowy  w  sąsiedztwie istniejącego zbiornika pompowni,  planowana  jest  dobudowa  drugiej komory  czerpnej.

 

Teren  objęty  inwestycją  to:  Ciosowa,  Ćmińsk ,   Miedziana Góra,   Kostomłoty Drugie,

                                            Tumlin-Wykień  i Tumlin-Podgród

 

 

               Społeczeństwo,   (w  tym  strony w sprawie)  może  zapoznać  się z treścią  decyzji  oraz  z  dokumentacją  sprawy  w Referacie  Ochrony  Środowiska, Gospodarki   Nieruchomościami  i  Rolnictwa   w  Urzędzie Gminy  Miedziana Góra,  ul. Urzędnicza 18,   pokój nr 4   (w godzinach  730  - 1530).

 

Stronami  w   sprawie :

-  są właściciele  i współwłaściciele  działek objętych inwestycją  lub  osoby  legitymujące  się inną  formą    władania   działką  np. użytkowanie wieczyste, zarząd.

-  mogą  być  właściciele i współwłaściciele lub osoby legitymujące  się inną  formą  władania  (np. użytkowanie wieczyste,  zarząd)   działek   położonych   w   obszarze   oddziaływania przedsięwzięcia.

 

           W  przedmiotowym  postępowaniu  liczba  stron  przekracza  20  i  w  myśl art. 74,  ust.3   w/w  ustawy,   do  zawiadamiania  stron  stosuje  się  art. 49 KPA.    Oznacza  to,   że  po  upływie  14-to dniowego  terminu  publicznego  ogłoszenia  niniejszego  obwieszczenia,   należy  uznać,    nastąpiło  doręczenie  stronom  przedmiotowej  decyzji . Zapoznanie  się  z treścią  decyzji  nie  jest obowiązkowe.  Od  decyzji służy  stronom  odwołanie    do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego   w  Kielcach   za   pośrednictwem  Wójta  Gminy Miedziana Góra  w  terminie 14 dni  od  dnia  jej doręczenia.

2014-01-15

DECYZJA nr 6/13

DECYZJA nr 6/13

                   Na  podstawie   art. 71  ust. 2,  pkt  2,  art. 75 ust. 1, pkt 3,  art. 84 i art. 85   ustawy  z 3.10.2008r.  o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego   ochronie,  udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.)  dalej  ustawa  UIŚ,   a  także  § 3  ust.1  pkt 39 i 40 lit.a   Rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco oddziaływać  na  środowisko (Dz. U. nr 213, poz.1397 ze zm.) - dalej  Rozporządzenie OOŚ   i  art. 104  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  Kopalni Odkrywkowych  Surowców  Drogowych  S.A.  25-116   Kielce  ul. Ściegiennego 177,  które dnia 23.06.2013r. złożyły akt  notarialny  Repet. A 4489/2013  z  17.05.2013r.  pt: Umowa  Przeniesienia, na  podstawie  którego  prawa  KOSD S.A.  zostały  przeniesione na  Kopalnię Kostomłoty  Sp. z o.o  26-085 Miedziana Góra,   

                                                  

stwierdzam

brak  potrzeby  przeprowadzania   oceny   oddziaływania   na   środowisko

dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:

              Poszerzenie odkrywkowej  eksploatacji  złoża  wapieni  dewońskich „Kostomłoty” na  nieruchomości    położonej   w  gminie   Miedziana Góra   w  obrębie  Kostomłoty  Drugie,    nr nr  działek : 71/2,  71/3,  71/4,   80/4,  491/2,  491/3, 491/4,  491/5,  491/6,  491/7,  491/8,  334,  335,  336, 337,  338,  339, 352/1,  353/5,  353/7,  353/8,  353/9,  2216/1,  27/74,  27/76,  493/2,  494/3,  496/1, 2055/3,  2055/5,  2058/3,  2058/5, 2059/1,  340/2,  390/1.   

 

 Charakterystyka  przedsięwzięcia  stanowi  załącznik  do   niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

 

          Kopalnie Odkrywkowe  Surowców Drogowych  S.A.  25-116 Kielce  ul. Ściegiennego 177,  dnia 19 kwietnia 2013r.  złożyły  wniosek  o wydanie decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach, która  określi  środowiskowe  uwarunkowania  realizacji   przedsięwzięcia  pn.  „Poszerzenie odkrywkowej  eksploatacji  złoża  wapieni  dewońskich „Kostomłoty”    z  informacją,  że  przedmiotowa  decyzja  będzie  niezbędna do uzyskania  nowej    koncesji  na  wydobywanie  kopalin  ze  złoża.  Od 17 maja 2013r.  aktem  notarialnym  Repertor.  A 4489/2013,  sporządzonym   w   kancelarii  notariusza  Michała Kasperka,    prawa  KOSD S.A.   przeniesiono  na  Kopalnię  Kostomłoty   Sp. z o.o .

 

        Pismem   znak: OSGR.6220.3.2013  z  dnia  25.04.2013r.  wnioskodawca  został  wezwany  do  usunięcia    braków  wniosku  w  tym  do  sprecyzowania    jego  treści  ponieważ w punkcie   e)  KIP był  zapis,  że  przewidywane roczne  wydobycie  kopaliny  wyniesie  ok. 100 000 m3/rok  a  instalacja  o wydajności  nie mniejszej  niż  100 000  m3/rok  kwalifikuje  się  jako  przedsięwzięcie mogące   zawsze   znacząco   oddziaływać  na   środowisko  -  wymaga  więc  raportu.

Ponadto  KIP  nie  spełniała   wymogów  art. 3. ust.1 pkt 3   w/w ustawy  tj.

- pkt a)  należy  uzupełnić  o dane  dotyczące  skali  planowanego  przedsięwzięcia  tj:

1)  podać ilość  kopaliny  [w  m3/ rok]  jaka  będzie  przerabiana  przez  planowaną  instalację

2)  podać  powierzchnię  obszaru  górniczego  [w ha]

Ponadto,  obszar  objęty   wnioskiem,  to obszar  chronionego  krajobrazu  podlegający  ochronie  jako   Suchedniowsko– Oblęgorski  Obszaru  Chronionego Krajobrazu,   co  oznacza,  że  przedsięwzięcie  znajduje  się na terenach  prawnie   chronionych  a nie  poza tymi  terenami, jak  wpisano  na str. 13  KIP.

-pkt c)  należy  uzupełnić  dane  o  planowanej   maksymalnej   wielkości  ładunków  materiałów wybuchowych,  w  kontekście  ograniczeń  dot.  maksymalnych  ładunków  materiałów wybuchowych,  które  zostały  ustalone dla  kopalni  KOSTOMŁOTY  (po protestach mieszkańców)  na  podstawie  ekspertyzy  opracowanej  we  wrześniu  2001r.  przez  AGH.

          Przedmiot  wniosku  należy  sprecyzować  ściśle,  tj. jakie urządzenia  tworzą  instalacje,  jedna  maszyna  krusząco-sortująca  o  podanej  wydajności  [w  m3/ rok]  czy  dwie maszyny, które  utworzą  instalację  o  sumarycznej  wydajności -  z  przesiewaczem  czy  bez.  Należy  również  sprecyzować  parametry  wiertnicy.    W/w    dane     niezbędne  do ustalenia  skali   możliwego  oddziaływania  przedsięwzięcia na  środowisko.

- pkt e)  należy  uzupełnić  dane  o  zapotrzebowaniu  na  paliwa do  maszyn,  przy  planowanej zdolności produkcyjnej.   

- pkt f)  ze  względu  na  protesty społeczne  w  minionym okresie,   wnoszę  o  szczególne  pochylenie  się  nad  problemem  pylenia i hałasu  tj. wskazanie  rozwiązań   skutecznie   ograniczających  pylenie  i  hałas  instalacji  do przerobu kamienia.

    Właściciele  nieruchomości  położonych  w  sąsiedztwie  kopalni  KOSTOMŁOTY  w  2009r.   składali  w   tut. Urzędzie Gminy  prośby  o  interwencje   uzasadniając,  że   w  okresach  intensywnej  pracy  zakładu  przeróbczego hałas  i  pylenie   niezmiennie    przekraczają    przeciętną  miarę    więc   sprecyzowanie  rozwiązań  chroniących  ludność  przed w/w oddziaływaniem  jest  konieczne.  Przypominam,   że   Woje-wódzki Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach   parokrotnie  informował  tut. Urząd  o kontrolach  problemowych  przeprowadzanych  na  terenie  należącym do  KOSD  z których  wynikało,  że   zostały  przekroczone  standardy  jakości  powietrza  przez  kopalnię  „KOSTOMŁOTY”  np:

-  pismo  z  10 styczna  2007r.  znak:IK-601/539A/2006-7

-  pismo  z  18 grudnia  2006r.  znak:IK-601/518/219/2006 – zarządzenie pokontrolne

 

pkt h)  W  punkcie  tym   należy  odnieść  się  do  wszystkich  form  ochrony  przyrody,  które  znajdują  się w pobliżu  planowanego  przedsięwzięcia  lub  mogą   zostać   narażone   na  jego  oddziaływanie. Podkreśla  się,  że  cały  teren  gminy Miedziana Góra  to  obszar  prawnie  chroniony  w  formie  obszarów  chronionego  krajobrazu.  

           W  granicach  gminy  Miedziana Góra  znajdują  się   dwa  tereny   objęte    obszarem   NATURA  2000,   tj. PL260010  „Lasy  Suchedniowskie” i  PL260014 „Dolina Bobrzy”  a  pobliskim obszarem   jest  PL260035 „Ostoja  Wierzejska” .   Na obszarach  tych  ochronie   podlegają   siedliska  i  wybrane  gatunki  zwierząt   tam żyjących.  Zgodnie z wytycznymi  ministerstwa środowiska,  w  tym  punkcie  należy  zawsze  wskazać  odległość  przedsięwzięcia  do   obszarów  NATURA 2000 (nawet gdyby ta odległość wynosiła 50 km)  a  w  przypadku  braku  możliwości  oddziaływania  przedsięwzięcia  na te  siedliska i gatunki,  należy  zawsze  ten fakt  uzasadnić.

 

    Wnioskodawca  dnia  13 maja 2013r.  dostarczył  uzupełnioną  KIP  i w tym  dniu  zostało  wszczęte  postępowanie  w  sprawie  wydania   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach. 

Dnia 21 maja 2013r.  zwrócono  się  do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii w sprawie  potrzeby  przeprowadzenia oceny  oddziaływania  planowanego przedsięwzięcia  na środowisko.     

             Dane  o wniosku  o  wydanie   w/w decyzji,  zostały  zamieszczenie  w  publicznie dostępnym  wykazie  i  udostępnione  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.

 

Rodzaj  planowanego  przedsięwzięcia w  rozumieniu  rozporządzenia OOŚ to:

-  zgodnie  z   § 3 ust. 1  pkt 39  -    instalacje do przerobu kopalin inne niż  wymienione § 2  ust. 1 pkt 26

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a -   wydobywanie kopalin  ze  złoża   metodą  odkrywkową  inne  niż

                                                          wymienione w § 2 ust 1. pkt 27 lit. a:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego,  bo  działalność  będzie prowadzona:

   -  na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1  5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 – 3 tej ustawy

    -   z użyciem materiałów wybuchowych

    -   w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metoda odkrywkową, znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową

b) z obszaru górniczego o powierzchni  większej  niż  2 ha  lub  o  wydobyciu większym niż  20 000 m3

    na rok, inne niż wymienione w lit. a.

 

W/w  przedsięwzięcie  zaliczane jest do  przedsięwzięć  mogących   potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko.

         Obecna  powierzchnia  obszaru górniczego  wynosi   5,26 15 ha,  (całkowita powierzchnia złoża 5,9092 ha)  a powierzchnia  terenu   górniczego tj. objętego oddziaływaniem  kopalni  - 81,7707 ha .   W ramach   planowanego  rozszerzenia wydobywania  kopalin ze złoża  metodą  odkrywkową,   obszar   górniczy  zostanie powiększony  o 6.18 ha  do powierzchni 11.44 ha  a  powierzchnia terenu objętego  oddziaływaniem  robót wzrośnie do ok. 215,4 ha  ze  względu  na  odwadnianie  złoża.  Planowana wielkość  wydobycia    wapieni  dewońskich -  90 000 m3/rok,  ok. 800 m3/dobę, przy  użyciu  materiałów  wybuchowych o dotychczasowej  wielkości: max. wielkość  ładunku na opóźnienie Qz= 81 kg, a ładunku  całkowitego Qc=513 kg.  Inwestor  w KIP  deklaruje,  że ewentualne  zmiany  wielkości ładunków  nie  będą powodować  szkodliwego  oddziaływania  na  obiekty  chronione. 

W skład  infrastruktury  niezbędnej do  przeprowadzenia  wydobycia  i  transportu  kopaliny  na terenie  zakładu  wchodzą:

-  istniejąca  wiertnica  1 szt.

-  istniejąca  koparka  1 szt.  (z łyżką,  młotem  udarowym  lub innym  osprzętem  służącym do urabiania) 

-  istniejąca  ładowarka  1 szt.

-  istniejąca  spycharka  1 szt.

-  istniejący  samochód  samowyładowczy  wozidło 1 szt.

 

W skład  planowanej infrastruktury  niezbędnej do  przeprowadzenia przerobu  kopaliny  na terenie  zakładu  wchodzą:

- planowany  zestaw  maszyny krusząco-sortującej  (1 szt. mobilny zestaw)

- planowany  mobilny przesiewacz (1 szt. dodatkowo wg. zapotrzebowania)

         

  Zgodnie  z  art. 64 ust.1  ustawy  UIŚ,  kwalifikowania  przedsięwzięcia  do   przeprowadzenia   w/w  oceny  dokonano   po  zasięgnięciu  opinii    Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  -  organ  ten  zajął  stanowisko  w postanowieniu  znak: WOO.II-4240.197.2013.AS.3  z  dnia 19.06.2013r. (data  wpływu  24.06.2013r.)  w  którym  wyraził  opinię o   potrzebie-konieczności  przeprowadzania  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko i ustalił,  że  raport  należy  sporządzić   stosownie do  wymogów  określonych     w  art. 66  ustawy UIŚ  ze  szczególnym  uwzględnieniem  uwarunkowań  wynikających  z  charakteru przedsięwzięcia  polegającego  na  wydobywaniu  kopaliny. 

 

             Organ opiniujący nie  podał  innych  motywów przesądzających o konieczności  przeprowadzenia  procedury  oceny  oddziaływania  na środowisko  wskazał  jedynie  to,  że:

-  w  raporcie szczególnej  analizy  wymagać  będą  zagadnienia  dotyczące  charakterystyki całego  przedsięwzięcia  (w tym opis  poszczególnych  elementów  infrastruktury technicznej  niezbędnej do prowadzenia  wydobycia,  przeróbki  i  transportu  kopaliny,  uwzględniając lokalizację  zestawów przeróbczych,  zaplecza  socjalnego, technicznego)  określenia  zasobów  złoża, przewidywanej  max. wielkości rocznego i max. dobowego  wydobycia i przerobu  kruszywa,  wskazania  kierunków  prowadzenia  eksploatacji,  rzędnych  poszczególnych  poziomów (pięter)  planowanego  wydobycia,  lokalizacji  gromadzenia  nadkładu,  jak  również  kruszywa,  uwarunkowania  wynikające z budowy  geologicznej,  hydrologii,  przedstawienia  informacji  o pokryciu  szatą  roślinną  i  występowaniu  gatunków  chronionych  roslin  i  grzybów  oraz  warunków  wykorzystania terenu  w  fazie  prac  przygotowawczych  i  eksploatacji

-  raport  winien  zawierać  informacje  dot.  innych  przedsięwzięć   planowanych  i  realizowanych  w  sąsiedztwie  przedmiotowej  kopalni  odkrywkowej  (np. przedsięwzięć  dla  których  prowadzone    postepowania  administracyjne  dot.  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  np. „Budowa  drogi  ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów  - węzeł „Kielce-Zachód”,  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  w  Kostomłotach Drugich  wraz z budową kanalizacji sanitarnej”,  w  zakresie zrzutu  ścieków  i  wód  z  odwodnienia  kopalń  rowem  melioracyjnym  do  rzeki Bobrzy

-    w  raporcie  należy oszacować  ilość  wody  i  źródło  jej  zaopatrzenia  ( do prowadzenia działalności)

-   w  analizie  zanieczyszczeń  do  powietrza  i  emisji  hałasu  należy  uwzględnić  max.  moce  przeróbcze urządzeń/maszyn.  Należy wskazać  wielkość   unosu  emisji  pyłu PM10  oraz  realny udział  pyłu  PM10  w pyle całkowitym,  określając  rzeczywistą  skuteczność  zraszania,  popartą  badaniami  lub  literaturą.  Przeanalizowania  wymaga  kwestia monitoringu  przedsięwzięcia  na  etapie  eksploatacji w zakresie  opadu  pyłu.  W  raporcie  należy  przeanalizować  wielkość  w/w  emisji  w  odniesieniu  do  granic  proponowanego  obszaru  górniczego,  terenu  władania  i  terenów  chronionych akustycznie  ( w tym  również wyznaczonych  w  miejscowych  planach zagospodarowania przestrzennego ,  obowiązujących  w  proponowanym  terenie  górniczym „Kostomłoty”). Rodzaj i skala możliwego  oddziaływania  wymaga  przeanalizowania  w  odniesieniu do czasu  jego trwania,  częstotliwości i odwracalności.

Celem umożliwienia  weryfikacji  założeń  przyjętych do obliczeń  należy  przedstawić  w  raporcie  dane wprowadzone  do  obliczeń  emisji hałasu  i  zanieczyszczeń  do  powietrza. Przyjęte dane na temat  źródeł  emisji zanieczyszczeń  powinny  być  spójne. W przypadku  stwierdzenia  negatywnego  oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko należy zaproponować  rozwiązania, które pozwolą  na  dotrzymanie  standardów  jakości  środowiska

-  raport  winien  zawierać  analizę  dot. ilości  i  jakości  odprowadzanych  wód  kopalnianych  oraz  wód  opadowo-roztopowych,  uwzględniając  wody opadowe z  tymczasowych zwałowisk,  stożków  magazynowych  i z terenu  zakładu  przeróbczego,  zaplecza;  możliwości  wystąpienia zmiany stanu  wody  ze  szkodą  dla  gruntów  sąsiednich,  poziomów  wód  gruntowych,  analizę  wpływu  na  odbiornik  w/w  wód,  mając  również  na  uwadze  środowisko przyrodnicze.  Z  uwagi  na  zasięg leja  depresji  w  raporcie  należy  przeanalizować  wpływ  odwodnienia  na  zmianę  stosunków  wodnych na  środowisko  przyrodnicze  i  wody  powierzchniowe,  jak  również  odnieść  się  do konieczności monitorowania  wód  podziemnych (np. piezometry do badania  rozwoju  leja depresji)  i  powierzchniowych. Ze szczególnym  uwzględnieniem  należy przeprowadzić analizę wpływu  przedsięwzięcia  na  osiągnięcie  celów  środowiskowych  „Planu  gospodarowania  wodami na obszarze  dorzecza Wisły”  w  związku  z  art. 81  ust.3  ustawy UIŚ. Analiza winna  dotyczyć  wód  podziemnych i powierzchniowych.

-  w raporcie  należy dokonać  analizy  zagrożeń  dla  środowiska  gruntowo-wodnego  i  zaproponować  skuteczne  rozwiązania  ograniczające  wpływ  na  jakość  i  zasoby  wód  podziemnych,  w tym najbliższych  GZWP.

 

          Wnioskodawca,  w  nawiązaniu  do  w/w  opinii  o  konieczności  przeprowadzenia  procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania  raportu,  dnia  3 lipca 2013r. złożył  wniosek  o  wyrażenie  zgody  na  uzupełnienie  złożonej  Karty  Informacyjnej  Przedsięwzięcia  o  zagadnienia  wymienione  w   postanowieniu  RDOŚ  z  dnia 19 czerwca  br.   i  rozstrzygnięcie  sprawy  w  oparciu  o  uzupełnioną KIP tj.  bez konieczności  sporządzania  raportu  ponieważ   zdaniem  wnioskodawcy:

1)  Przedsięwzięcie  będzie  realizowane  na  gruntach,  które  już  zostały  przekształcone  działalnością  górniczą

2)  Eksploatacja  prowadzona   na   podstawie   dotychczasowej   koncesji   została  zakończona  a  planowane  przedsięwzięcie  polega na   powiększeniu  o  ok. 1,8 ha   7-dmio hektarowego istniejącego  obszaru  eksploatacji  Kopalni  Kostomłoty  przy  wydobyciu 90 tys. m3/rok.  Będzie  to kontynuacja  eksploatacji  złoża, co  oznacza, że  nie  będzie  wprowadzanych zmian  w  charakterze  dotychczasowego  wykorzystywania  terenu. Kopalnia „Kostomłoty”  bezpośrednio  sąsiaduje  z  funkcjonującą  kopalnią „Laskowa”  o  23  hektarowym  obszarze  eksploatacji  i  wydobyciu 250 tys m3/rok.  Wobec  powyższego, obszar  oddziaływania  kopalni Kostomłoty  mieścił  się  i  będzie  się  mieścił  w  obszarze  oddziaływania  kopalni „Laskowa”  i  wynika z  kontynuacji  działalności  co  nie  spowoduje    zmian w  dotychczasowym  oddziaływaniu  na  środowisko.

3)  Maszyny i  urządzenia  dotychczas  stosowane  w  zakładzie  przeróbczym ,  zostaną   zastąpione  nowszymi

i  wydajniejszymi  co  pozwoli   zmniejszyć  ich  ilość  oraz  ograniczyć  wpływ  na  środowisko

4)  Przeróbka  kopaliny  będzie  realizowana  w  wyrobisku, które  jest  zagłębione  w  stosunku  do   naturalnego  poziomu terenu i  przy  użyciu mobilnych maszyn.  Dotychczas  zakład przeróbczy  jest  stacjonarny i zlokalizowany na nie zmienionym  poziomie   terenu.   Dzięki  takiemu rozwiązaniu,   naturalne  bariery  ograniczą  rozprzestrzenianie  się  hałasu i  zapylenia, które  praktycznie   zostanie  zatrzymane  w  granicach  wyrobiska.

 

        W  tym  miejscu  należy  podkreślić,  że  społeczeństwo  jest  bardzo  zainteresowane  tym,  by   wydobycie i  przeróbka  kopaliny  odbywały  się  z  zastosowaniem  środków  ograniczających  hałas i zapylenie  a  wielkość stosowanych  ładunków  wybuchowych  nie  przekraczała dopuszczalnych  wielkości. Na wniosek  zainteresowanych  mieszkańców,  dnia 4 czerwca 2013r.  organ zorganizował spotkanie  mieszkańców  w  remizie  strażackiej  w  Miedzianej  Górze  z  przedstawicielami  kopalni  Kostomłoty.    Przybyli  przedstawiciele  kopalni   (w tym Prezes  Zarządu - Rafał  Chaiński)  omówili  planowane  przedsięwzięcie  i  odpowiedzieli  na pytania z sali.  Wyjaśniono, że  przy  nowej  koncesji  kopalnia  rezygnuje  ze  stacjonarnego  zakładu  przeróbczego  zlokalizowanego  przy  drodze  wojewódzkiej  (ul.Bugajska). Stary  zakład  przeróbczy zostanie  zastąpiony  nowym,  mobilnym  urządzeniem  krusząco-sortującym i przesiewaczem  zlokalizowanym  w  wyrobisku,  na  poziomach  eksploatacyjnych,  co  znacznie  ograniczy  zasięg  pylenia i hałasu.  Urządzenie to  jest nowoczesne, wyposażone  w  system  zraszaczy, co pozwoli  na  dalsze  ograniczenie  hałasu i zapylenia  terenów  sąsiednich.

Zapewniono,  że  wyniki  badań  dot.  robót strzałowych  i  doboru  ładunków  będą  do  dyspozycji  społeczeństwa –  kopalnia   będzie   przekazywać     dokumentację   nie   tylko  do  Urzędu  Marszałkowskiego 

 i   Urzędu Górniczego  ale również  do Urzędu  Gminy  Miedziana Góra.

 

            W  świetle  powyższego,  organ uznał,  że  trafny jest  pogląd   Krzysztofa Gruszeckiego  zaprezentowany  w  artykule pt: „Prawne  podstawy  oceny  wpływu  na  środowisko  oddziaływań  skumulowanych”  zamieszczonym  w  miesięczniku  „Samorząd Terytorialny” - 2012.3.58 - nr 144985/2. 

Autor pisze; Mając  wątpliwości  co do  oceny  informacji  zawartych w karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia,  organ  administracji  niekoniecznie  musi  od  razu orzekać  o  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na środowisko,  ale kierując  się  wynikającą  z  art.7  k.p.a.  zasadą  prawdy  obiektywnej,  może  podjąć  z  urzędu działania  zmierzające  do  wyjaśnienia  pojawiających sie  wątpliwości albo – jeżeli  odnoszą  się  one do okoliczności przedstawionych  w  karcie informacyjnej  przedsięwzięcia – wezwać  do ich  usunięcia  podmiot  zainteresowany  skorzystaniem ze środowiska.  Dopiero  jeżeli przeprowadzenie  takiego postępowania  wyjaśniającego  nie usunie  wątpliwości  organu co do skutków  dla środowiska  planowanego przedsięwzięcia,  powinien  on,  kierując  się  wynikająca  z art.6 p.o.ś.  zasadą  przezorności,  orzec  o  konieczności przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko

       Mając  powyższe  na  uwadze,  organ  wydający  decyzje  przychylił  się  do  wniosku  strony- i w ramach  postępowania  wyjaśniającego,  uzyskał  informacje  uzupełniające   do  KIP, które  zostały  dostarczone w  dniu  24 lipca  br.  i  poprawiona  w   terminie   do  12 sierpnia br.  Uzupełnione  informacje  wyjaśniły  wątpliwości  co do skutków  przedsięwzięcia  dla  środowiska  i tym  samym  nie było potrzeby  orzekania  o  konieczności  przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko.

                      Celem  postępowania  w  którym  wydaje  się  decyzje  o środowiskowych  uwarunkowaniach  jest  możliwe  najlepsze  zabezpieczenie  środowiska przed  negatywnym  oddziaływaniem  przedsięwzięcia. W omawianym  przypadku  mamy do  czynienia  z  działalnością, której   zagrożenia  mogące  wynikać  z realizacji  zamierzonego  przedsięwzięcia    znane  (kontynuacja  działalności) tak samo jak  środki jakie należy  zastosować  w  celu  wyeliminowania lub  ograniczenia  tych zagrożeń. 

                      Przeprowadzając kwalifikację  ustalającą  czy  należy  przeprowadzić  ocenę  oddziaływania   planowanego  przedsięwzięcia  na środowisko  uwzględniono uwarunkowania  o  których  mowa  w  art. 63 ustawy UIŚ  opisane  w  załączonej do  niniejszej  decyzji  charakterystyce  przedsięwzięcia.

 

 

Wnioskodawca podejmując  się  działalności  mogącej  oddziaływać  na   środowisko,  od  początku  przewiduje  działania,  które  mają  na celu  zapobieganie  przewidywanym  ujemnym  oddziaływaniom  planowanej  działalności tj: 

-  likwidacja  stacjonarnego  zakładu  przeróbczego   zlokalizowanego  w  pobliżu  drogi DW 748  - ul. Bugajska

   a  do   przerobu   kopaliny   planuje  się  zastosowanie  zestawu   mobilnej   maszyny   krusząco - sortującej 

   i   mobilnego  przesiewacza.  Urządzenia  mobilne  pracować  będą   w  wyrobisku  tj. na   rzędnej    poniżej 

   terenu  otaczającego  kopalnię. Zagłębienie wyrobiska będzie postępować aż osiągnie  66 m przy VIII poziomie

   ekploatacji.   Taka  lokalizacja  zakładu   przeróbczego     pozwoli    na  ograniczenie   jego     oddziaływania 

   (pył i hałas)  ścianami   wyrobiska. 

-   zastosowanie   na  w/w  urządzeniach  mobilnych  zraszaczy,  co  pozwoli  na  dodatkowe  ograniczenie  emisji

    pyłu  przy  niekorzystnych  warunkach  atmosferycznych  przy  których prowadzone  będzie  również  zraszanie 

    dróg  technologicznych  przy  użyciu   polewaczki  lub  innych  maszyn  lub  urządzeń

-  stosowanie  ładunków  wybuchowych  o  wielkościach,  które pozwolą  na  ograniczenie  oddziaływań  robót

   strzałowych  do   stref  przedstawionych   na „Mapie  uwarunkowań środowiskowych”.  Wnioskodawca

   zapewnił,  że  wyniki  badań  dot. robót strzałowych  i  doboru  ładunków  będą  do  dyspozycji  społeczeństwa,

   kopalnia   będzie   przekazywać     dokumentację   nie   tylko  do  Urzędu  Marszałkowskiego i   Urzędu

   Górniczego  ale również  do Urzędu  Gminy  Miedziana Góra.

-  po  zakończeniu  eksploatacji  przewiduje  się  rekultywację  terenu    -    kierunek    wodno-zadrzewieniowy.

   Zaplanowany  kierunek  jest  najbardziej odpowiedni  z  uwagi na  fakt,  że  wyrobisko  napełni  się  częściowo

    wodą   po zaprzestaniu  pompowania  wód  złożowych.  Spodziewana  jest  odbudowa  zwierciadła  wody

     poziomu  górnodewońskiego.   Ze  względów  przyrodniczych  w  rekultywacji  powinny  być  wykorzystane 

    rodzime  gatunki  drzew  i  krzewów  typu: sosna  zwyczajna,  jodła  pospolita,  świerk  pospolity,  buk 

    zwyczajny,  dąb  szypułkowy,  brzoza,  grab, pospolity  lub  osika.

 

                W  bezpośrednim  sąsiedztwie  kopalni  Kostomłoty  funkcjonuje  kopalnia  Laskowa, w której  aktualne  wydobycie  prowadzone  jest  na poziomie  VII o  rzędnej 229 m n.p.m.  a  ilość  wód  kopalnianych+ opadowych  odprowadzanych do rowu melioracyjnego   wynosi  2952 m3/d.  Planowane  jest  udostępnienie  poziomu VIII (ostatniego)  o  rzędnej 220 m n.p.m.  przy  dopływie  wód   w ilości 6370 m3/d -  razem  9322 m3/d.  Kopalnia  Laskowa  uzyskała  pozwolenie   wodnoprawne  na  wprowadzanie  wód z odwodnienia  kopalni Laskowa  do  rowu  melioracyjnego „C”  -  znak: RO.II.6341.108.2013.DP  z dnia 01.08.2013r.   w  ilości:

- Q max.h.= 388,5 m3/h

- Q śr.dob.= 9322 m3/d

Termin  obowiązywania  pozwolenia: do 1 sierpnia 2023r.

 

               Planowane  rzędne  wydobycia  na terenie kopalni  Kostomłoty  to :    I pozom -  300m n.p.m,

 VIII poziom – (ostatni) 234 m n.p.m .

 

Oznacza  to,  że    planowane   wydobycie   w  kopalni Kostomłoty  rozpocznie się na  rzędnej  o  ok. 1 m  wyżej  niż aktualna  eksploatacja  w  kopalni  Laskowa  a  zakończenie  planowanego   wydobycia  na rzędnej  o  ok. 14 m wyżej  niż  ostatni  poziom  eksploatacji na terenie  kopalni  Laskowa. 

               Wobec powyższego  zasięg leja depresji  z odwodnienia złoża   Kostomłoty  pokrywa  się  w  większości  z  zasięgiem  leja  depresji  kopalni  Laskowa,  co  skutkuje tym, że  odwodnienie  kopalni  Kostomłoty  w  zasadzie nie zmieni  kierunku  strumienia wód  podziemnych   biegnącego do  centrum  odwadnianej kopalni Laskowa. Oznacza to, że  eksploatacja i  odwodnienie  złoża  Kostomłoty  nie  spowoduje pogorszenia  stanu  jednolitych  części  wód  podziemnych JCWPd 121,  w  szczególności  przedsięwzięcie  nie  przyczyni  się  do  powstania  zagrożenia  nieosiągnięcia  dobrego stanu  ilościowego w 2015r.  wg.  kryteriów  uwzględniających  powiązanie  ekosystemów  lądowych zależnych  od części  wód  podziemnych.

             

                Dokonując  analizy  ujętych  w  KIP  sposobów  zapobiegania  i  ograniczania  negatywnego  oddziaływania  na środowisko,   w  decyzji  odstąpiono  od  konieczności  dokonywania  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  ponieważ   nie   przewiduje  się  przekroczenia  standardów  jakości  środowiska  w  zakresie  przedsięwzięcia  poza  terenem  zakładu. 

 

             Uwarunkowania  które  uwzględniono  podejmując  niniejszą decyzje   ujęto  w  załączonej  charakterystyce  przedsięwzięcia,  po  uwzględnieniu  których   w  oparciu  o  art. 84  ustawy UIŚ   orzeczono  jak  w  sentencji.

2014-01-15

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                 Wójt  Gminy  Miedziana  Góra,  działając  na   podstawie  art. 74  ust.3 ustawy  z dnia  3.10.2008r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie , udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz. U. nr 199, poz.1227 ze zm.)   oraz  art. 10 i art. 49  ustawy  z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)   

                z a w i a d a m i a,   że   dnia  09.01. 2014r.   wydał   decyzje

   znak: OSGR. 6220.6.2013   o  braku   potrzeby    przeprowadzania    oceny   oddziaływania  na   środowisko  dla  przedsięwzięcia  pn:

„Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 0288T o długości  około  3320 m,  obejmują-cej   wykonanie   nawierzchni  asfaltowej,   poszerzenie   jezdni  oraz   budowę jednostronnego  chodnika  na  całej  długości”

INWESTOR: Powiatowy Zarząd  Dróg  w  Kiecach

                 ul. Miła 73,  25-618 KIELCE.

 

Teren  objęty   inwestycją  położony jest  w  Kostomłotach  Pierwszych i obejmuje  ulice  Podmiejską.

 

 

            W  przedmiotowym  postępowaniu  liczba  stron  przekracza  20  i  w  myśl art. 74,  ust.3   w/w  ustawy   do  zawiadamiania  stron  stosuje  się  art. 49 KPA.  Oznacza  to,  że  po  upływie  14-to  dniowego  terminu  publicznego  ogłoszenia  niniejszego  obwieszczenia,  należy  uznać,    nastąpiło  doręczenie  stronom   zawiadomienia  o  wydaniu   omawianego  postanowienia.  

 

Stronami  w   sprawie   właściciele  i  współwłaściciele  działek  objętych   inwestycją   lub  osoby  legitymujące  się   inną  formą   władania   działką  np. użytkowanie   wieczyste,   zarząd.

Stronami  w   sprawie  mogą  być  właściciele i współwłaściciele lub  osoby  legitymujące  się inną  formą  władania (np. użytkowanie wieczyste, zarząd)  działek  położonych  w  obszarze oddziaływania  przedsięwzięcia.

Ponadto,  zgodnie z   art. 10  KPA  stronom  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  się  co do zebranych  dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań.  Skorzystanie  z   tego  prawa  winno  nastąpić  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia  niniejszego   obwieszczenia  w  godzinach  pracy  urzędu  gminy Miedziana Góra,    w  pokoju  nr 4  gdzie   można  zapoznać  się  z  decyzją. Od decyzji  służy  stronom  odwołanie do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego   w  Kielcach   za   pośrednictwem  Wójta  Gminy  Miedziana Góra   w  terminie  14 dni  od  dnia   doręczenia.

 

2014-05-19

OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Miedziana Góra zawiadamia, że dnia 16 maja 2014. wydał postanowienie znak: OSGR. 66540.1.2014 opiniujące bez uwag przedłożony przez Ministra Środowiska projekt decyzji zatwierdzającej dokumentację pt: „Projekt robót geologicznych Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Odrowąż (778) reambulacja”.

.                                                  OBWIESZCZENIE

 

         Stosownie  do treści  art. 41  ust.3  w  związku  z  art. 80, ust 5  ustawy  z dnia 09.06.2011r.  Prawo  geologiczne i górnicze ( Dz. U. nr 163, poz.981 ze. zm.)    oraz  art. 49 ustawy  z  dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

 

                      Wójt  Gminy  Miedziana  Góra  zawiadamia, 

że  dnia  16 maja 2014.  wydał   postanowienie znak: OSGR. 66540.1.2014  opiniujące  bez  uwag  przedłożony  przez  Ministra Środowiska  projekt  decyzji  zatwierdzającej  dokumentację   pt: „Projekt  robót  geologicznych   Szczegółowa  mapa  geologiczna  Polski  w  skali 1:50 000  arkusz  Odrowąż  (778)  reambulacja”.

 

                     Roboty  geologiczne będą  realizowane na terenie  gmin: Stąporków, Bliżyn,  Łączna,  Miedziana Góra,  Mniów,  Zagnańsk,   w  woj. Świętokrzyskim  i  Chlewiska  oraz  Szydłowiec  w  woj. Mazowieckim.

                      W Gminie Miedziana Góra  roboty   będą prowadzone  na  działkach: nr 691, 693,  697,  683,  686,  687  i  689   obręb  Ćmińsk  Rządowy  - Lasy Państwowe.

 

                 W  przedmiotowym  postępowaniu  liczba  stron  jest  większa  niż  20,   więc   w  myśl    art. 41  ust.3   w/w ustawy,  organy  administracji   zawiadamiają   o swoich  czynnościach   w  drodze  obwieszczeń    zamieszczonych  w    Biuletynie   Informacji    Publicznej   i   w   sposób  zwyczajowo przyjęty w danej  miejscowości.  Zgodnie  z  art. 49 KPA,   takie  zawiadomienie  uważa  się  za  dokonane  po upływie  14-tu dni   od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

 

               Strony w sprawie  mogą  zapoznać  się   z     treścią   dokumentów   w  Referacie  Ochrony Środowiska,  Gospodarki   Nieruchomościami  i  Rolnictwa  w  Urzędzie Gminy  Miedziana Góra,  ul. Urzędnicza 18,   pokój nr 4  (w godzinach  730  - 1530). 

 

2014-05-22

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie linii napowietrznej SN od linii relacji GPZ Niewachlów – Miedzierza do bramki odłącznikowej 1389 linii SN relacji GPZ Karczówka – Piekoszów na działkach nr ewid. 27/56, 27/57, 27/61, 27/3, 27/8, 82/1, 2842, 2841, 2828, 2827 położonych w Kostomłotach Drugich.

ZAWIADOMIENIE

              Zgodnie z art. 10 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)  zawiadamia się, że dnia 15.05.2014 na żądanie Pana Jana Ryniewicza, 25-432 Kielce, ul. Nowaka Jeziorańskiego 117/19 pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna, 26-110 Skarżysko – Kamienna, al.  Marszałka Piłsudskiego 51 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie linii napowietrznej SN od linii relacji GPZ Niewachlów – Miedzierza do bramki odłącznikowej 1389 linii SN relacji GPZ Karczówka – Piekoszów na działkach nr ewid. 27/56, 27/57, 27/61, 27/3, 27/8, 82/1, 2842, 2841, 2828, 2827 położonych w Kostomłotach Drugich.

           Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym urzędzie, pokój nr 31, z aktami sprawy oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

2014-07-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 30 czerwca 2014 r. przebudowa i rozbudowa lini SN relacji GPZ Niewachlów - Miedzierza

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 30 czerwca 2014 r. przebudowa i rozbudowa lini SN relacji GPZ Niewachlów - Miedzierza

 - obwieszczenie_linia_napowietrzna_30.06.2014.jpg


 1  2  3  4  5  6  7  8 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:25:17, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)