Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Rejestr uchwał wraz z załącznikami znajduje się w Portalu Mieszkańca. LINK

KADENCJA 2018-2024

Uchwały Rady Gminy Miedziana Góra

wraz z wykazem aktów prawa miejscowego opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

 

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Akt prawa miejscowego

(publikacja w Dz.Urz.Woj. Święt . pozycja/data)

Inne

ROK 2018

I/1/18

Sesja RG w dn. 22.11.2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra

 

 

I/2/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra

 

 

I/3/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra

 

 

I/4/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miedziana Góra

 

Traci moc Uchwałą Nr XXXVIII/271/21

II/5/18

Sesja RG w dn.  13.12.2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedziana Góra na 2018 rok.

Poz. 4630

z dn. 27.12.2018

 

 

II/6/18

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Miedziana Góra.

 

 

II/7/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.

Poz. 4631

z dn. 27.12.2018

Zmiana:

 Uchwała nr XI/94/19

Traci moc uchwałą L/343/22

II/8/18

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra (ul. Jarzębinowa).

Poz. 4632

z dn,  27.12.18

 

III/9/18

Sesja RG w dn. 28.12.2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedziana Góra na 2018 rok.

Poz. 359

z dn. 09.01.19

 

III/10/18

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2018 – 2029.

 

 

III/11/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji stałych.

 

Zmiany:

Uchwała nr VI/43/19

Uchwała Nr XXVI/191/20

Traci moc uchwałą Nr XXXVI/256/21

III/12/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin odjętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

Poz. 360

z dn. 9.01.19

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego znak:PNK.I.4130.26.2019 z dnia 4 lutego 2019 r.

(nieważność uchwały w części §1)

Zmiana

Uchwała Nr LVII/381/23

 

III/13/18

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.

Poz. 361

z dn. 09.01.19

 

Zmiana

Uchwała Nr LVII/382/23

 

III/14/18

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

Poz. 362

z dn. 09.01.19

Zmiana

Uchwała Nr - VII/65/19

Traci moc uchwałą Nr LXXI/460/23

 

III/15/18

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 2019 – 2021 w Gminie Miedziana Góra.

 

 

III/16/18

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w Gminie Miedziana Góra.

 

 

III/17/18

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

 

 

ROK 2019

IV/18/19

Sesja RG w dn. 24.01.2019 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Miedziana Góra na 2019 rok

Poz. 678

z dn. 05.02.19

Zmiany:

Uchwała Nr VI/35/19

Uchwała Nr VII/45/19

Uchwała Nr VIII/66/19

Uchwała Nr IX/75/19

Uchwała Nr X/78/19

Uchwała Nr XI/88/19

Uchwała nr XII/97/19

Uchwała Nr XIII/103/19

Uchwała Nr XIV/106/19

IV/19/19

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019 – 2027.

 

Zmiany:

Uchwała Nr VI/36/19

Uchwała Nr VI/46/19

Uchwała Nr VIII/67/19

Uchwała Nr IX/76/19

Uchwała Nr X/79/19

Uchwała Nr XI/89/19

Uchwała nr XII/98/19

Uchwała Nr XIII/104/19

Uchwała Nr XIV/107/19

IV/20/19

zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/363/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie opłaty targowej.

Poz. 679

z dn. 05.02.19

Zmiana:

          Uchwała Nr VI/38/19

 

IV/21/19

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miedziana Góra do przygotowanie i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Centrum usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

IV/22/19

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra.

 

 

IV/23/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra.

 

 

IV/24/19

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra.

 

 

IV/25/19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze.

 

 

IV/26/19

w sprawie odwołania i powołania Rad Społecznych przy Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Górze oraz Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Ćmińsku.

 

Zmiana (uzupełnienie składu) Uchwała XXVIII/210/21

IV/27/19

w sprawie zmian w Statucie Gminy Miedziana Góra.

Poz. 680

z dn. 05.02.19

Statut Gminy

Uchwała Nr XL/381/18 z dnia 18.10.2018 r.

 

IV/28/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra oraz nadania jej statutu.

Poz. 681

z dn. 05.02.19

Statut Rady Seniorów 

Uchwala Nr VII/59/15

V/29/19

Sesja RG w dn. 14.02.2019 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Poz. 890

z dn. 18.02.19

Traci moc uchwałą nr LVI/367/22

V/30/19

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Poz. 891

z dn. 18.02.19

Traci moc uchwałą Nr XVIII/142/20

V/31/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra.

Poz.892

z dn. 18.02.19

Traci moc uchwałą uchylająca Nr VII/59/19

 

Uchwała Nr III/69/19

 

V/32/19

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra (ul. Grafitowa).

Poz. 893

z dn. 18.02.19

 

V/33/19

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2019 roku.”

Poz. 894

z dn. 18.02.19

 

V/34/19

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze.

 

 

VI/35/19

Sesja RG w dn. 28.03.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Poz.1806

z dn. 10.04.19

 

VI/36/19

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019 – 2027.

 

 

VI/37/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

Zmiana:

Uchwała nr  XI/87/19

VI/38/19

w sprawie opłaty targowej.

Poz.1807

z dn. 10.04.19

 

Traci moc Uchwałą Nr XLI/284/22

 

VI/39/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ćmińsk gmina Miedziana Góra.

 

 

VI/40/19

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji.

 

 

VI/41/19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze.

 

 

VI/42/19

w sprawie zmiany Uchwały nr X/85/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze.

Poz.1808

z dn. 10.04.19

 

VI/43/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji stałych.

 

Traci moc uchwałą Nr XXXVI/256/21

VI/44/19

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra.

Poz.1809

z dn. 10.04.19

Zmiana:

Uchwała Nr VII/58/19

VII/45/19

Sesja RG w dn. 31.05.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Poz. 2522

z dn. 11.06.19

 

VII/46/19

w spawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019 – 2027.

 

 

VII/47/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

 

VII/48/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze.

 

 

VII/49/19

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostomłotach Drugich ul. Księdza Janusza Przyłęckiego 1 / 2.

 

 

VII/50/19

w sprawie dopłaty dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

 

VII/51/19

w sprawie dopłaty dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

 

VII/52/19

w sprawie nadania nazwy ulica Kredowa drodze wewnętrznej w miejscowości Ciosowa gm. Miedziana Góra.

 

Poz.2523

z dn. 11.06.19

 

VII/53/19

w sprawie nadania nazwy ulica Rzeczna drodze gminnej w miejscowości Ćmińsk gm. Miedziana Góra.

 

Poz.2524

z dn. 11.06.19

 

VII/54/19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Porzecze.

 

 

VII/55/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra.

 

 

VII/56/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Miedziana Góra.

 

 

VII/57/19

w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018.

 

 

VII/58/19

w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy  Miedziana Góra.

Poz. 2525

z dn. 11.06.19

 

VII/59/19

w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra.

 

Poz. 2526

z dn. 11.06.19

 

Uchwała VIII/69/19

VII/60/19

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Miedziana Góra.

 

 

VII/61/19

w sprawie przyznania Statuetki „Miedziar”.

 

 

VII/62/19

w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Poz.2549

z dn. 13.06.19

Zmiany:

Uchwała Nr XII/100/19

VII/63/19

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

Skarga na uchwałę

Nr XXVII/221/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.

VII/64/19

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu po nazwą „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

 

 

VII/65/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

 

 

 

VIII/66/19

Sesja RG w dn. 27.06.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Poz. 2873

z dnia 9.07.2019

 

VIII/67/19

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019 – 2027.

 

 

 

VIII/68/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

 

VIII/69/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Poz.2874

z dn. 09.07.19

 

VIII/70/19

w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.

 

 

 

VIII/71/19

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 

 

VIII/72/19

w sprawie wotum zaufania za 2018 rok.

 

 

VIII/73/19

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

 

 

VIII/74/19

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Miedziana Góra za 2018 rok.

 

 

 

IX/75/19

Sesja RG w dn. 01.07.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

 

 

Poz. 2875

z dn. 09.07.19

 

IX/76/19

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019 – 2027.

 

 

IX/77/19

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 

 

X/78/19

Sesja RG w dn. 30.08.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Poz.3517

z dn. 11.09.19

 

X/79/19

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019 – 2027

 

 

X/80/19

w sprawie nadania nazwy ulica Lawendowa drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra

Poz. 3518

z dn. 11.09.19

 

X/81/19

w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra

 

 

X/82/19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Miedziana Góra

 

 

X/83/19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Miedziana Góra

 

 

X/84/19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w  miejscowościach Miedziana Góra i Kostomłoty Drugie

 

 

X/85/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedziana Góra

 

 

X/86/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedziana Góra

 

 

XI/87/19

Sesja RG w dn. 2.10.2019

uchwała zmieniająca uchwałę nr VI/37/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

 

XI/88/19

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Poz.3905

z dn. 8.10.19

 

XI/89/19

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019 – 2027.

 

 

XI/90/19

w sprawie wyrażenia na zmianę celu nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Ćmińsk.

 

 

XI/91/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bobrza na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

XI/92/19

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra”.

 

Traci moc Uchwałą Nr XLII/294/22

 

XI/93/19

w sprawie zmiany statutu Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra.

Poz.3906

z dn. 8.10.19

Statut Rady Seniorów Uchwała Nr VII/59/15 z dnia  26 czerwca 2015r.

XI/94/19

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagradzania”.

Poz. 3907

z dn. 8.10.19

 

Traci moc uchwałą L/343/22 z dnia 1 września 2022 r.

XI/95/19

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

 

 

XI/96/19

W sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023

 

 

XII/97/19

Sesja RG w dn. 31.10.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Poz. 4228

z dn. 8.11.19

 

XII/98/19

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019 – 2027.

 

 

XII/99/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919”.

 

 

 

XII/100/19

zmieniającej uchwałę Nr VII/62/2019 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019r. w spawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Poz. 4229

z dn. 8.11.19

 

XII/101/19

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część sołectwa Kostomłoty Drugie „Część Zachodnia” oraz część sołectwa Miedziana Góra „Część Południowa” na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

XII/102/19

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

 

XIII/103/19

Sesja RG w dn. 28.11.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Poz. 4735

z dn. 3.12.19

 

XIII/104/19

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019 – 2027.

 

 

XIII/105/19

W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Kostomłotach Drugich, ul. Księdza Janusza Przyłęckiego ½

 

 

XIV/106/19

Sesja RG w dn. 30.12.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Poz. 60

z dn. 3.01.20

 

XIV/107/19

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019 – 2027

 

 

XIV/108/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

 

XIV/109/19

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Poz. 61

z dn. 3.01.20

 

XIV/110/19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kostomłoty Pierwsze.

 

 

XIV/111/19

w sprawie przystąpienia Gminy Miedziana Góra do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji

Poz. 1329

z dn. 24.03.20

 

XIV/112/19

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.

 

 

XXIV/113/19

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Poz. 62

z dn. 3.01.20

Traci moc Uchwałą Nr XXVII/208/21

XXIV/114/19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

 

 

XXIV/115/19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Miedziana Góra

 

 

ROK 2020

XV/116/20

Sesja RG w dn. 15.01.2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2035

 

Zmiany:

Uchwała Nr XVII/129/20

Uchwała Nr XVIII/137/20

Uchwała Nr XIX/144//20

Uchwała Nr XX/162/20

Uchwała Nr  XXIII/173/20

Uchwała Nr XXIV/177/20

Uchwała Nr XXV/179/20

Uchwała Nr XXVI/189/20

XV/117/20

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2020 rok.

Poz. 430

z dn. 22.01.20

Zmiany:

Uchwała Nr XVII/128/20

Uchwała Nr XVIII/136/20

Uchwała Nr XIX/143//20

Uchwała Nr XX/161/20

Uchwała Nr XXIII/172/20

Uchwała Nr XXIV/176/20

Uchwała nr XXV/178/20

Uchwała Nr XXVI/188/20

XVI/118/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja RG w dn. 30.01.2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ćmińsk.

Poz. 629

z dn. 5.02.20

 

XVI/119/20

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra.

Poz. 630

z dn. 5.02.20

 

XVI/120/20

w sprawie ustaleniu przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miedziana Góra.

Poz. 631

z dn. 5.02.20

Zmiany:

Uchwala nr XXIX/226/21

XVI/121/20

w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra.

Poz. 794

z dn. 11.02.20

 

XVI/122/20

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

 

 

XVI/123/20

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miedziana Góra w roku szkolnym 2019/2020.

Poz. 632

z dn. 5.02.20

 

XVI/124/20

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra w 2020 roku.

 

Zmiany:

Uchwała nr XIX/160/20

XVI/125/20

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Poz. 633

z dn. 5.02.20

 

XVI/126/20

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez adwokata Panią Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

 

XVI/127/20

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Miedziana Góra.

 

 

XVII/128/20

Sesja RG w dn. 27.02.2020  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Poz. 1056

Z dn. 03.03.20

 

XVII/129/20

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2035

 

 

XVII/130/20

W sprawie sprzeciwu wobec wszystkich zaproponowanych wariantów przebiegu planowanej linii kolejowej nr 89 przez teren Gminy Miedziana Góra, zaprezentowanych w Strategicznym Stadium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

 

XVII/131/20

w sprawie nadania nazwy ulicy „Piaskowa” drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra.

Poz. 1057

Z dn. 03.03.20

 

XVII/132/20

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2020 roku”

 

Poz. 1058

Z dn. 03.03.20

 

 

XVII/133/20

w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 

XVII/134/20

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez  Wójta Gminy Miedziana Góra.

Poz. 1059

Z dn. 03.03.20

 

XVII/135/20

w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce Zachód na Uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra Nr XVIII/150/16 z dania 15 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

XVIII/136/20

Sesja RG w dn. 19.03.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Poz.  1391

z dn. 27.03.20

 

XVIII/137/20

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2035

 

 

XVIII/138/20

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra;

Poz. 1352

Z dn. 25.03.2020

Wyrok z dnia 5.10.2021

Sygn. akt II SA/Ke 600/21 (PP.10128.2021)

Nieważność uchwały w części:

§3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, §4 ust. 2, §7 ust. 2 zdanie pierwsze, §10 ust. 1 pkt 2 i pkt3, §12 ust. 1 i ust. 2, §14 ust. 1 i ust. 2.

Traci moc

Uchwałą Nr XLV/310/22

 

XVIII/139/20

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

 

Poz. 1353

Z dn. 25.03.2020

 

Traci moc

Uchwałą Nr XLV/311/22

 

XVIII/140/20

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

Poz. 1354

Z dn. 25.03.2020

Traci moc

Uchwałą Nr XLV/312/22

 

XVIII/141/20

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Poz. 1392

dn. 27.03.20

Zmiany:

Uchwała Nr XL/277/2021

XVIII/142/20

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Poz. 1355

Z dn. 25.03.2020

 

Traci moc uchwałą Nr LVI/366/22

XIX/143/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja RG w dn. 28.05.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Poz. 2072

dn.03.06.20

 

XIX/144/20

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2035

 

 

XIX/145/20

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

 

XIX/146/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze.

 

 

XIX/147/20

w sprawie zmian w statucie Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze.

Poz.2073

dn.03.06.20

Statut Samorządowego Ośrodka Zdrowia

Uchwała Nr XXVIII/251/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zmiana: LXI/424/23

XIX/148/20

w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bobrza na terenie Gminy Miedziana Góra.

Poz.2074

dn.03.06.20

Zmiany:

Uchwała XXV/180/20

XIX/149/20

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych „Część Wschodnia „ – centrum.

Poz.2075

dn.03.06.20

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.32.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

(nieważność w części uchwały)

XIX/150/20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kostomłoty Drugie

 

 

XIX/151/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Kostomłoty Drugie

 

 

XIX/152/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Miedziana Góra

 

 

XIX/153/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Miedziana Góra

 

 

XIX/154/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Miedziana Góra

 

 

XIX/155/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej  miejscowości Kostomłoty Pierwsze

 

 

XIX/156/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Ćmińsk

 

 

XIX/157/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Porzecze

 

 

XIX/158/20

w sprawie dopłaty dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

 

XIX/159/20

w sprawie dopłaty dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 

 

XIX/160/20

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/124/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 stycznia 2020 r. dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzących przez Gminę Miedziana Góra w 2020 roku.

 

 

XX/161/20

Sesja RG w dn. 25.06.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Poz. 2392

z dn. 01.07

Postanowienie Nr 1 Przewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora
Aktów Prawnych XML

XX/161220

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2035

 

XX/163/20

w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra, w czasie przekraczającym ten wymiar.

Poz. 2393

z dn. 01.07

XX/164/20

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Tumlin- Wykień.

Poz. 2934

z dn. 01.07

XX/165/20

w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miedziana Góra, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym, w tym ludziom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Miedziana Góra.

Poz. 2395

z dn. 01.07

XX/166/20

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Miedziana Góra

 

 

XX/167/20

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za 2019 rok.

Poz. 2550

Z dn. 7.07

(Sprawozdanie)

 

XX/168/20

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miedziana Góra z tytułu wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za 2019 rok

 

 

XXI/169/20

Sesja RG w dn. 29.07.2020 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Dot. uchwały nr XIX/149/20 z dnia 28 maja 2020 r.

XXI/170/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

 

 

XXII/171/20

Sesja RG w dn. 20.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru realizacji inwestycji pn: „Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12”.

 

 

 

XXIII/172/20

Sesja RG w dn. 03.09.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Poz. 3232

z dnia 8.09.20

 

XXIII/173/20

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034

 

 

XXIII/174/20

dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020 – 2022”.

 

 

XXIII/175/20

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miedziana Góra, w roku szkolnym 2020/2021.

Poz.3233

z dnia 8.09.20

 

XXIV/176/20

Sesja RG w dn. 08.10.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Poz. 3621

z dnia 13.10.20

Uchwała  Nr 25/200 Kolegium RIO w Kielcach

 

Uchwała  Nr 27/200 Kolegium RIO w Kielcach

XXIV/177/20

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034

 

 

XXV/178/20

Sesja RG w dn. 29.10.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Poz.3841

z dn. 4.11.20

 

XXV/179/20

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034

 

 

XXV/180/20

zmieniająca uchwała nr XIX/148/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bobrza na terenie Gminy Miedziana Góra.

Poz. 3884

z dn. 5.11.20

 

XXV/181/20

w sprawie nadania nazwy ulicy „Kryształowa” drodze wewnętrznej w miejscowości Porzecze.

Poz. 3842

z dn. 4.11.20

 

XXV/182/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

 

 

XXV/183/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

 

 

XXV/184/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ćmińsku.

 

 

XXV/185/20

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Poz. 990

z dn. 9.03.21

 

Zmiana:

 Uchwała Nr XXVIII/214/21

XXV/186/20

w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich oraz nadania mu statutu.

Poz. 3843

z dn. 4.11.20

 

XXV/187/20

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra

 

 

XXVI/188/20

Sesja RG w dn. 30.12.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Poz. 144

07.01.2021

 

XXVI/189/20

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034

 

 

XXVI/190/20

uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Miedziana Góra oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.

Poz. 145

07.01.2021

 

XXVI/191/20

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/18 Rady Gmina Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 roku, zmienionej Uchwałą Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w  sprawie powołania składu osobowego Komisji stałych

 

Traci moc uchwałą Nr XXXVI/256/21

XXVI/192/20

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miedziana Góra

Poz. 146

07.01.2021

Statut Gminy Nr XL/381/2018 z dnia 18 października 2018 r.

XXVI/193/20

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze.

Poz. 147

07.01.2021

 

XXVI/194/20

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ćmińsk gm. Miedziana Góra.

Poz. 148

07.01.2021

 

XXVI/195/20

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra. 

 

 

XXVI/196/20

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedziana Góra.

Poz. 149

07.01.2021

 

XXVI/197/20

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

 

 

XXVI/198/20

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w Gminie Miedziana Góra

 

 

XXVI/199/20

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.

 

Zmiana Uchwałą LXIII/504/24

ROK 2021

XXVII/200/21

Sesja RG w dn. 27.01.2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2021-2034.

 

Zmiany:

Uchwała Nr XXIX/218/21

Uchwała nr XXX/228/21

Uchwała nr XXXI/238/21

Uchwała nr XXXII/242/21

Uchwała nr XXXV/253/21

Uchwała nr XXXVI/258/21

 

XXVII/201/21

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2021 rok.

Poz.568

z dn.02.02.21

Uchwała Nr XXIX/217/21

Uchwała nr XXX/227/21

Uchwała nr XXXI/237/21

Uchwała nr XXXII/241/21

Uchwała nr XXXV/252/21

Uchwała nr XXXVI/257/21

Uchwała nr XXXVIII/262/21

XXVII/202/21

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra w 2021 roku.

 

 

XXVII/203/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra – część V

 

 

XXVII/204/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

XXVII/205/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

 

 

XXVII/206/21

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie praw obywatelskich zgodnie z art. 32 i art. 39 Konstytucji RP. 

 

 

XXVII/207/21

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

XXVII/208/21

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Poz. 569

z dn.02.02.21

 

XXVII/209/21

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Miedziana Góra oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Miedziana Góra

 

 

XXVIII/210/21

Sesja RG w dn. 25.02.2021 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej przy Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Górze.

 

Uchwała IV/26/2019

XXVIII/211/21

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2021 roku”.

Poz. 923

z dn. 03.03.21

 

Nieważność §6 ust. 1 pkt 2 oraz §8 ust. 1 załącznika do uchwały

(skarga na uchwałę)

XXVIII/212/21

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej w celu zbiorowego odprowadzenia ścieków, będącej własnością gminy Miedziana Góra.

 

 

XXVIII/213/21

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra

 

 

XXVIII/214/21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/185/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 października 2020 r. dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Poz.991

z dn. 09.03.21

 

XXVIII/215/21

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kielce organizacji nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej.

 

 

XXVIII/216/21

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

Poz.  924

z dn. 03.03.21

Statut GOPS

Uchwała Nr XXVI/211/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Traci moc uchwalą  XXXII/245/21

XXIX/217/21

Sesja RG w dn. 25.03.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Poz. 1214

z dn.01.04.21

 

XXIX/218/21

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034.

 

 

XXIX/219/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra.

 

Uchwała zmieniona uchwalą Nr L/339/22 z dnia 1 września 2022 r.

XXIX/220/21

w sprawie udostępnienia gruntów nie będących pasem drogowym dróg gminnych stanowiących własność Gminy Miedziana Góra pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej

 

 

XXIX/221/21

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

 

 

XXIX/222/21

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Ciosowa.

 

 

XXIX/223/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra.

 

 

XXIX/224/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra.

 

 

XXIX/225/21

w sprawie zaliczenia ul. Leśnej położonej w msc. Ciosowa i msc. Ćmińsk do kategorii dróg gminnych na odcinku od km 1+040 do km 1+790.

Poz. 1215

z dn.01.04.21

 

XXIX/226/21

zmieniającej Uchwałę Nr XVI/120/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miedziana Góra.

Poz. 1216

z dn.01.04.21

 

XXX/227/21

Sesja RG w dn. 29.04.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Poz. 1658

Z dn. 5.05.21

 

XXX/228/21

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034.

 

 

XXX/229/21

w sprawie nadania nazwy ulica Kasztanowa drodze wewnętrznej w miejscowości Kostomłoty Drugie.

Poz. 1659

z dn. 5.05.21

 

XXX/230/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część IIA.

 

 

XXX/231/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra

 

 

XXX/232/21

w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Miedziana Góra porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

 

XXX/233/21

dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miedziana Góra - Aneksu nr 1 do „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014–2020, w latach 2020 – 2022”

 

 

XXX/234/21

w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2015 r.

 

 

XXX/235/21

w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020

 

 

XXX/236/21

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2021 – 2025

Poz. 1660

z dn. 05.05.21

 

XXXI/237/21

Sesja RG w dn. 27.05.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Poz. 1953

z dn. 02.06.2021

 

XXXI/238/21

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034.

 

 

XXXI/239/21

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

 

Zmiana:

LVII/383/23

XXXI/2401

w sprawie dopłaty dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

 

XXXII/241/21

Sesja RG w dn. 24.06.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Poz. 2327

30.06.21

 

XXXII/242/21

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034.

 

 

XXXII/243/21

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód na uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra Nr XVIII/138/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

XXXII/244/21

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze.

 

 

XXXII/245/21

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

Poz. 2328

30.06.2021

Zmiany:

Uchwała Nr XLI/288/22

Uchwała Nr XLIII/300/22

XXXII/246/21

w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

 

 

XXXII/247/21

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za 2020 rok,

Sprawozdanie

Poz. 2392 z dn. 02.07.21

 

XXXII/248/21

w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Miedziana Góra absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za  2020 rok.

 

 

XXXIII/249/21

Sesja RG w dn. 19.07.2021 r.

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miedziana Góra do organu regulacyjnego

 

 

XXXIV/250/21

Sesja RG w dn. 01.09.2021 r.

w sprawie dopłat dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 

 

XXXV/251/21

 

 

 

Sesja RG w dn. 23.09.2021 r.

W związku z treścią napisaną w nr 6 Głosu Miedzianej Góry będącą manipulacją i pomówieniem radnych

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4131.93.2021 z dnia 28-10-2021

(nieważność uchwały)

XXXV/252/21

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Poz. 3159

z dn. 1.10.21

 

XXXV/253/21

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034.

 

 

XXXV/254/21

w sprawie nadania nazwy ulica Bukowa gminnej drodze wewnętrznej w miejscowości Kostomłoty Drugie.

Poz. 3160

z dn. 1.10.21

 

XXXV/255/21

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miedziana Góra, w roku szkolnym 2021/2022.

 

Poz. 3161

z dn. 1.10.21

 

XXXVI/256/21

Sesja RG w dn. 28.10.2021 r.

w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Miedziana Góra

 

 

XXXVI/257/21

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Poz. 3488

z dn. 04.11.21

 

 

XXXVI/258/21

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034.

 

 

XXXVI/259/21

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 346008T.

 

 

XXXVI/260/21

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Ćmińsk.

 

 

XXXVII/261/21

Sesja RG w dn. 17.11.2021 r.

w sprawie dopłat dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 

 

XXXVIII/262/21

Sesja RG w dn. 25.11.2021 r.

  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Poz. 3936

z dn. 03.12.21

 

XXXVIII/263/21

  1. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulica Wiązowa wewnętrznej drodze gminnej w miejscowości Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra.

Poz. 3837

z dn. 30.11.21

 

XXXVIII/264/21

w sprawie nadania nazwy ulica Letnia drodze gminnej w miejscowości  Kostomłoty Pierwsze, gm. Miedziana Góra

Poz. 3838

z dn. 30.11.21

 

XXXVIII/265/21

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedziana Góra”.       

Poz. 3839

z dn. 30.11.21

 

XXXVIII/266/21

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poz. 3840

z dn. 30.11.21

 

XXXVIII/267/21

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Poz. 4402

z dn. 13.12.2021

 

XXXVIII/268/21

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 346003T.

 

 

XXXVIII/269/21

w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnych

Poz. 3841

z dn. 30.11.21

 

XXXVIII/270/21

w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów

Poz. 3842

z dn. 30.11.21

 

XXXVIII/271/21

w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Miedziana Góra.

 

 

XXXIX/272/21

Sesja RG w dn. 29.11.2021 r.

w sprawie dopłat dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 

 

XL/273/21

 

 

 

 

 

 

Sesja RG w dn. 29.12.2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Drugie – część I na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

XL/274/21

  1. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra – część IIA.

Poz. 263

z dn. 13.01.22

 

XL/275/21

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kostomłoty Drugie.

 

 

XL/276/21

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/317/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Poz. 238

z dn.12.01.22

 

XL/277/21

zmieniającej uchwałę nr XVIII/141/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Poz. 239

z dn.12.01.22

 

XL/278/21

w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Miedziana Góra, a Gminami Książki   i Lisewo.

 

 

XL/279/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

 

 

XL/280/21

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 2022-2024 w Gminie Miedziana Góra.

 

 

XL/281/21

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

 

 

ROK 2022

XLI/282/22

Sesja RG w dn. 31.01.2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2022-2036. 

 

Zmiany:

Uchwała Nr XLII/292/22

Uchwała Nr XLIV/304/22

Uchwała Nr XLVIII/329/22

Uchwała L/335/22

Uchwała LII/348/22

Uchwała LIV/355/22

LVI/365/22

XLI/283/22

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2022 rok.

 

Poz.620

z dn. 9.02.22

Zmiany:

Uchwała Nr XLII/291/22

Uchwała Nr XLIV/303/22

Uchwała Nr XLIV/305/22

Uchwała Nr XLV/307/22

Uchwała Nr XLVI/317/22

Uchwała Nr XLVIII/328/22

Uchwała Nr XLIX/332/22

Uchwała L/334/22

Uchwała LI/344/22

Uchwała LII/347/22

Uchwała LIV/354/22

LV/363/22

LVI/364/22

XLI/284/22

w sprawie opłaty targowej.

Poz. 621

z dn. 9.02.22

 

XLI/285/22

w sprawie nadania nazwy ulica Malinowa drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra.

Poz. 622

z dn. 9.02.22

 

XLI/286/22

w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

 

 

XLI/287/22

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra w 2022 roku.

 

Uchwała nieprawomocna

(Nie opublikowana w Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego)

 

XLI/288/22

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

Poz. 623

z dn. 9.02.22

Statut GOPS

Uchwała Nr  XXXII/245/21

XLI/289/22

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Miedziana Góra.

 

 

XLI/290/22

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym lub innym wydarzeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miedziana Góra.

Poz. 624

z dn. 9.02.22

Traci moc uchwałą Nr L/336/22 z dnia 1 września 2022 r.

XLII/291/22

Sesja RG w dn. 03.03.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz. 1037

z dn. 08.03

 

XLII/292/22

  1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2022 – 2036.

 

 

XLII/293/22

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

 

XLII/294/22

w sprawie przyjęcia “Regulaminu dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra”.

Poz. 1038

z dn. 08.03

Zmiana

Uchwała Nr XLIII/299/22 z dnia 31 marca 2022 r.

XLII/295/22

w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2022 roku.”

Poz. 1039

z dn. 08.03

 

XLIII/296/22

 

 

 

 

Sesja RG w dn. 31.03.2022 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/239/21 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

 

 

XLIII/297/22

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

 

XLIII/298/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra.

 

 

XLIII/299/22

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra”.

Poz. 1460

06.04.2022

 

XLIII/300/22

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

Poz. 1461

06.04.2022

Statut GOPS

Uchwała Nr XXXII/245/21

XLIII/301/22

w sprawie realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Poz. 1462

06.04.2022

 

XLIII/302/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/281/21 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022.

 

 

XLIV/303/22

Sesja RG w dn. 28.04.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz. 1799 05.05.2022

 

XLIV/304/22

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2022 – 2036.

 

 

XLIV/305/22

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (upoważnienie)

Poz. 1800 05.05.2022

 

XLIV/306/22

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Kostomłotach Drugich oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w żłobku.

 

 

Poz. 1876 11.05.2022

 

XLV/307/22

 

 

 

 

Sesja RG w dn. 17.05.2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz. 1956

z dn. 20.05.22

 

XLV/308/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Ćmińsk

 

 

XLV/309/22

w sprawie dopłat dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Poz. 1957

z dn. 20.05.22

 

XLV/310/22

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra.

Poz. 1958

z dn. 20.05.22

 

XLV/311/22

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Poz. 1959

z dn. 20.05.22

 

XLV/312/22

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiącej odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Poz. 1960

z dn. 20.05.22

Zmiana:

Uchwała XLVI/319/22

XLV/313/22

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra w 2022 roku.

 

 

XLV/314/22

w sprawie przekazania petycji według właściwości

 

 

XLV/315/22

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Miedziana Góra.

Poz. 1961

z dn. 20.05.22

Statut Gminy

Uchwała Nr XL/381/18 z dnia 18.10.2018 r.

XLVI/316/22

Sesja w dn.13 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra

Poz. 2250

Z dn. 22.06.22

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18-07-2022 r. znak: SPN.III.4130.29.2022

(unieważnienie w całości)

XLVI/317/22

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Poz. 2251

Z dn. 22.06.22

 

XLVI/318/22

w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2021

 

 

XLVI/319/22

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Poz. 2252

Z dn. 22.06.22

    

XLVII/320/22

Sesja w dn. 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze.

 

 

XLVII/321/22

w sprawie nadania nazwy ulica Orzechowa drodze wewnętrznej w miejscowości Przyjmo.

Poz. 2207

Z dn. 06.07.22

 

XLVII/322/22

w sprawie nadania nazwy ulica Wymarzona drodze wewnętrznej w miejscowości Tumlin-Wykień.

Poz. 2208

Z dn. 06.07.22

 

XLVII/323/22

w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej działalności Wójta w zakresie: terminowość obiegu pism dot. rady Gminy i Komisji oraz sposób załatwiania tematyki pism w latach 2020 - 2021.

 

 

XLVII/324/22

w  sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze.

 

 

XLVII/325/22

w sprawie określenia sposobu usunięcia nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli problemowej w Gminnej Bibliotece Publicznej.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego Znak: PNK.I.4131.116.2022 z dnia 01.08.2022 r.

(nieważność w całości)

XLVII/326/22

w sprawie przekazania dokumentacji z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze

 

 

XLVII/327/22

w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

 

 

XLVIII/328/22

 

 

 

 

Sesja RG w dn. 11 lipca 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz. 2620

Z dn.18 lipca 2022r.

 

XLVIII/329/22

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2022 – 2036.

 

 

XLVIII/330/22

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej w celu zbiorowego odprowadzania ścieków, będącej własnością gminy Miedziana Góra.

 

 

XLVIII/331/22

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce - Zachód na Uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra Nr XXVIII/211/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2021 roku” wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

XLIX/332/22

Sesja Rady Gminy w dn. 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz. 2775

z dn. 09.08.2022

 

XLIX/333/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Ćmińsk.

 

 

L/334/22

 

 

 

 

 

 

 

Sesja Rady Gminy w dn. 1 września 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz.3040

Z dn. 07.09.2022

 

L/335/22

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2022 – 2036.

 

 

L/336/22

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniach i szkoleniach.

Poz. 3041

Z dn. 07.09.2022

 

L/337/22

w sprawie nadania nazwy ulica Sezamkowa drodze wewnętrznej w miejscowości Ćmińsk.

Poz. 3042

Z dn. 07.09.2022

 

L/338/22

w sprawie zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra.

Poz. 3043

Z dn. 07.09.2022

 

L/339/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/219/21 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

L/340/22

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym, prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra.

Poz. 3044

Z dn. 07.09.2022

 

L/341/22

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miedziana Góra, w roku szkolnym 2022/2023.

Poz. 3045

Z dn. 07.09.2022

Traci moc Uchwałą Nr LIV/361/22 z dn. 17.11.2022

L/342/22

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Poz. 3046

Z dn. 07.09.2022

Zmiana uchwałą: Nr LXV/440/23 z dn. 20.09.2023

L/343/22

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedziana Góra.

 

Poz. 3047

Z dn. 07.09.2022

 

LI/344/22

Sesja Rady Gminy w dn. 28 września 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz. 3364 z dn. 04.10.2022

 

LII/345/22

Sesja Rady Gminy w dn. 14 października 2022 r.

w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra, w czasie przekraczającym ten wymiar

Poz. 3599 z dn. 20.10.22

 

LII/346/22

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kielce organizacji nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

 

 

LII/347/22

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz. 3600 z dn. 20.10.2022

 

LII/348/22

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2022 – 2036.

 

 

LII/349/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ćmińsk Rządowy przy ul. Sienkiewicza.

 

 

LII/350/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przyjmo.

 

 

LII/351/22

w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej z działalności Wójta Gminy.

 

 

LII/352/22

zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Poz. 3601 z dn. 20.10.2022

Zmiana Uchwały Nr VII/46/11

LIII/353/22

Sesja Rady Gminy w dn. 3 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Stypendialnego „Nadzieje Miedzianej Góry” oraz określenia regulaminu przyznawania stypendium Gminnego Programu Stypendialnego „Nadzieje Miedzianej Góry”.

Poz. 3840 z dnia 08.11.2022

 

LIV/354/22

Sesja Rady Gminy w dn. 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz. 4132 z dn. 29.11.2022

 

 

LIV/355/22

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2022 – 2036.

 

 

LIV/356/22

w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Drugie – część I na terenie gminy Miedziana Góra.

 

Poz. 4007 z dn. 23.11.2022

 

LIV/357/22

w sprawie dopłat dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Poz. 4008 z dn. 23.11.2022

 

LIV/358/22

w sprawie dopłat dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Poz. 4009 z dn. 23.11.2022

 

LIV/359/22

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kostomłoty Pierwsze.

 

 

LIV/360/22

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Poz. 4010  z dn. 23.11.2022

Zmiany:

Uchwała Nr LVI/374/22

LIV/361/22

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom. kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Poz. 4011 z dn. 23.11.2022

 

LIV/362/22

w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej działalności Wójta Gminy.

 

 

LV/363/22

Sesja Rady w dn. 12 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz. 4852

Z dn. 16.12.2022

 

LVI/364/22

Sesja Rady Gminy w dn. 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Poz. 128 z dn. 05.01.2023

 

LVI/365/22

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2022 – 2036.

 

 

LVI/366/22

w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Poz. 129 z dn. 05.01.2023

Traci moc uchwała XVIII/142/20

LVI/367/22

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Poz. 130 z dn. 05.01.2023

Traci moc uchwała V/29/19

LVI/368/22

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 -2025.

 

 

LVI/369/22

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

 

LVI/370/22

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

 

LVI/371/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty II – część I  na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

LVI/372/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych „Część Wschodnia” – centrum.

 

 

LVI/373/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

LVI/374/22

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Poz. 131 z dn. 05.01.2023

 

LVI/375/22

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie w 2023 roku usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

 

LVI/376/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedziana Góra.

 

 

 

LVI/377/22

W sprawie wyrażenia zgody na rejestrację czasopisma „Głos Miedzianej Góry” w Rejestrze Dzienników i Czasopism

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego  znak: PNK.I.4131.18.2023 z dnia 03-02-2023

(nieważność w całości)

LVI/378/22

W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

 

 

ROK 2023

LVII/379/23

 

 

 

 

 

 

Sesja Rady Gminy w dn. 30 stycznia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2036.

 

Zmiany:

LVIII/392/23

LIX/411/23

LX/413/23

LXI/415/23

LXIII/433/23

LVII/380/23

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2023 rok.

 Poz. 848 z dn. 08.02.2023

Zmiany:

LVIII/391/23

LIX/410/23

LX/412/23

LXI/414/23

LXIII/432/23

LVII/381/23

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Poz. 849 z dn. 08.02.2023

Dot. uchwały III/12/18

Traci moc uchwałą LXXI/461/23

LVII/382/23

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Poz. 850 z dn. 08.02.2023

Dot. uchwały III/13/18

Traci moc uchwałą Nr LXXI/462/23

LVII/383/23

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/239/21 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

 

LVII/384/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

LVII/385/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

LVII/386/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty II – część I na terenie gminy Miedziana Góra

 

 

LVII/387/23

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra w 2023 roku

 

 

LVII/388/23

w  sprawie przekazania skargi według właściwości

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.03.2023 r. znak:PNK.I.4131.29.2023  (nieważność w całości)

LVII/389/23

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Miedziana Góra.

 

 

LVII/390/23

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miedziana Góra.

 

 

LVIII/391/23

Sesja Rada Gminy w dn. 2 marca 2023 r.

zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2023 rok.

Poz. 1250 z dn. 8 marca 2023 r.

 

LVIII/392/23

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2036.

 

 

LVIII/393/23

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla Gminy Miedziana Góra.

 

Uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.04.2023 r. znak: PKN.I.4130.46.2023 (unieważnienie  §5)

LVIII/394/23

w sprawie nadania nazw ulica Południowa i ulica Kolejowa drogom wewnętrznym zlokalizowanym wzdłuż drogi ekspresowej S7 w miejscowości Kostomłoty Pierwsze.

Poz. 1251 z dn. 8 marca 2023 r.

 

LVIII/395/23

w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

 

 

LVIII/396/23

w sprawie przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2023 roku”.

Poz. 1252  z dn. 8 marca 2023 r.

 

LVIII/397/23

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra.”

Poz. 1253 z dn. 8 marca 2023 r.

 

LVIII/398/23

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra.

Poz. 1254 z dn. 8 marca 2023 r.

Traci moc uchwałą Nr LXI/422/23 z dn. 29 czerwca 2023 r.

LVIII/399/23

uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę.

Poz. 1413 z dnia 02.03.2023 r.

Traci moc uchwałą Nr LXXIII/498/24

LVIII/400/23

w sprawie przekazania petycji według właściwości.

 

 

LVIII/401/23

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedziana Góra.

 

 

LVIII/402/23

w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze z Filią w Ćmińsku.

 

 

LIX/403/23

Sesja Rady Gminy w dn. 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miedziana Góra

 

 

LIX/404/23

w sprawie nadania nazwy ulica Jagodowa drodze wewnętrznej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze.

Poz.1829 z dn. 20.04.2023

 

LIX/405/23

w sprawie nadania nazwy ulica Konwaliowa drodze wewnętrznej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze.

Poz.1830 z dn. 20.04.2023

 

LIX/406/23

w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra.

Poz.1831 z dn. 20.04.2023

 

LIX/407/23

w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra.

 

Poz.1832 z dn. 20.04.2023

 

LIX/408/23

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym.

 

 

LIX/409/23

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce - Zachód na Uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra Nr XLV/310/22 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra.

 

 

LIX/410/23

zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2023 rok.

Poz.1833 z dn. 20.04.2023

 

LIX/411/23

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2036.

 

 

LX/412/23

Sesja Rady Gminy 21 czerwca 2023 r.

zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2023 rok.

Poz. 2877 z dn. 05.07.2023

 

LX/413/23

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2036.

 

 

LXI/414/23

 

 

 

Sesja Rady Gminy w dn. 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2023 rok.

Poz. 2878 z dn. 05.07.2023

 

LXI/415/23

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2036.

 

 

LXI/416/23

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

 

LXI/417/23

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miedziana Góra.

Poz. 2879 z dn. 05.07.2023

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Święt. z dn. 31-07-2023 r. znak: PNK.I.4130.136.2023 (nieważność w części  §3 ust. 1 pkt. 4)

LXI/418/23

w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2022.

 

 

LXI/419/23

w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra, w czasie przekraczającym ten wymiar.

Poz. 2880 z dn. 05.07.2023

 

LXI/420/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

LXI/421/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciosowa na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

LXI/422/23

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra.

Poz. 2881 z dn. 05.07.2023

Traci moc uchwałą LXXIII/497/24

LXI/423/23

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze.

 

 

LXI/424/23

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Zdrowia w Miedzianej Górze.

Poz. 2882 z dn. 05.07.2023

Dot. XXVIII/251/17

Zm. LXXI/458/23

LXI/425/23

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce - Zachód na Uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra Nr XLV/312/22 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienie w części z opłaty nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowaniu przydomowym

 

 

LXI/426/23

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Miedziana Góra.

 

 

LXI/427/23

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany treści załączników do Uchwały Nr XXXIV/294/10.

 

 

LXI/428/23

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedziana Góra.

 

 

LXI/429/23

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnikowi do sądów powszechnych.

 

 

LXI/430/23

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 

 

LXI/431/23

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

 

 

LXII/Stanowisko

Sesja RG w dn. 21 lipca 2023 r.

w sprawie sprzeciwu wobec faktu szykanowania przez Wójta Gminy Miedziana Góra Pana Damiana Sławskiego Rady Gminy jako organu stanowiącego.

 

 

 

LXII/Stanowisko

w sprawie przesunięcia środków finansowych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kostomłotach Drugich.

 

 

 

LXIII/432/23

Sesja RG w dn. 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2023 rok.

Poz. 3220

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

 

LXIII/433/23

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2036.

 

 

LXIV/434/23

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja RG w dn. 20 września 2023 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Poz. 3782

Z dn. 27.09.23

Traci moc Uchwała NR VI/33/11 z dnia 16 marca 2011 r.

LXIV/435/23

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miedziana Góra.

Poz. 3783

Z dn. 27.09.23

Traci moc Uchwała NR VII/49/11 z dnia 25 maja 2011 r.

LXIV/436/23

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty II – część I na terenie gminy Miedziana Góra.

Poz. 3784

Z dn. 27.09.23

 

LXIV/437/23

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra

Poz. 3785

Z dn. 27.09.23

 

LXIV/438/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty I – część I na terenie gminy Miedziana Góra obejmującej fragment terenu położonego pomiędzy ul. Podmiejską, Marmurową oraz Kolejową.

 

 

LXIV/439/23

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym.

 

 

LXIV/440/23

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Poz. 3786

Z dn. 27.09.23

Dot. Uchwały Nr L/342/22

LXIV/441/23

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze.

 

 

LXIV/442/23

w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej działalności Wójta Gminy Miedziana Góra.

 

 

LXIV/443/23

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027

 

 

LXV

Na sesji RG w dn. 28 września 2023 r. uchwały nie zostały podjęte.

LXVI

Na sesji RG w dn. 18 października 2023 r. uchwały nie zostały podjęte.

LXVII/444/23

 

Sesja RG w dn. 23 października 2023 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi mieszkańca dotyczącej usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą Nr X/78/15 z dnia 24 września 2015 r.

 

 

LXVIII/445/23

 

Sesja RG w dn. 3 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2023 rok.

Poz. 4305 z dn. 10.11.2023 r.

 

LXVIII/446/23

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2036.

 

 

LXVIII/447/23

w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na realizację projektu pn. Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miedziana Góra.

 

Uchwała nr 88/2023 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 22 listopada 2023 r. (stwierdzenie nieważności w całości uchwały)

LXIX/448/23

 

Sesja RG w dn. 23 listopada 2023 r.

w sprawie dopłat dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Poz. 4476 z dn. 28.11.2023

 

LXIX/449/23

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra na lata 2023 - 2030”

 

 

LXIX/450/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kostomłoty I.

 

 

 

LXIX/451/23

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie w 2024 roku usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

 

LXIX/452/23

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra w 2024 roku.

 

 

LXIX/453/23

uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

Poz. 4477 z dn. 28.11.2023

 

LXIX/454/23

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność radcy prawnego świadczącego usługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

 

 

LXX/455/23

Sesja RG w dn. 6.12.2023

w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

 

LXXI/456/23

 

Sesja RG w dn. 28.12.2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2023 rok.

 

Poz. 10

Z dn. 03.01.2024

 

LXXI/457/23

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2023- 2036.

 

 

 

LXXI/458/23

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Zdrowia w Miedzianej Górze.

 

Poz. 11

Z dn. 03.01.2024

 

LXXI/459/23

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedziana Góra na lata 2024-2029.

 

 

LXXI/460/23

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 

 

Traci moc uchwała  Nr III/14/18

LXXI/461/23

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 

Poz. 12

Z dn. 03.01.2024

Traci moc uchwała Nr LXII/381/23

LXXI/462/23

w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Poz. 13

Z dn. 03.01.2024

Traci moc uchwała Nr LXII/382/23

LXXI/463/23

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ćmińsk Kościelny (ul. Klonowa).

 

 

LXXI/464/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ćmińsk Rządowy (ul. Krajobrazowa).

 

 

LXXI/465/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciosowa (ul. Kredowa).

 

 

LXXI/466/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tumlin - Wykień (ul. Słodka).

 

 

LXXI/467/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kostomłoty Drugie (ul. Kasztanowa).

 

 

LXXI/468/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miedziana Góra (ul. Akacjowa).

 

 

LXXI/469/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miedziana Góra (ul. Malinowa).

 

 

 

LXXI/470/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze (ul. Zacisze).

 

 

LXXI/471/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze (ul. Poziomkowa).

 

 

LXXI/472/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miedziana Góra (ul. Lawendowa).

 

 

LXXI/473/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Porzecze (ul. Złota).

 

 

LXXI/474/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze (ul. Młoda).

 

 

LXXI/475/23

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta  Gminy Miedziana Góra.

 

 

ROK 2024

LXXII/476/24

 

 

Sesja RG w dn. 25 stycznia

2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2024 – 2036.

 

Zmianą Uchwałą:

LXXII/495/24

LXXIII/501/24

LXXII/477/24

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2024 rok.

Poz. 581 z dn. 01.02.24

Zmiana uchwałą:

LXXII/494/24

LXXIII/500/24

LXXII/478/24

w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Bratkowej w Miedzianej Górze.

Poz. 582 z dn. 01.02.24

 

LXXII/479/24

w sprawie nadania nazwy ulica Szafirowa drodze wewnętrznej w miejscowości Kostomłoty Drugie.

Poz. 583 z dn. 01.02.24

 

LXXII/480/24

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciosowa na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

LXXII/481/24

w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych "Część Wschodnia" – centrum.

Poz. 584 z dn. 01.02.24

 

LXXII/482/24

w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.

Poz. 585 z dn. 01.02.24

 

LXXII/483/24

w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciosowa na terenie gminy Miedziana Góra.

Poz. 586 z dn. 01.02.24

 

LXXII/484/24

w sprawie zmiany Nr 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.

Poz. 587 z dn. 01.02.24

 

LXXII/485/24

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1282T.

 

 

LXXII/486/24

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tumlin – Wykień.

 

 

LXXII/487/24

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra” (aktualizacja z 2023 r. )

 

 

LXXII/488/24

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra”.

Poz. 588 z dn. 01.02.24

Traci moc uchwała nr LVIII/397/23

LXXII/489/24

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2038”.

 

 

LXXII/490/24

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/44/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra.

Poz. 589 z dn. 01.02.24

Zmiana uchwały Nr VI/44/19

Zmieniona uchwałą Nr VII/58/19

LXXII/491/24

w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej działalności Wójta Gminy Miedziana Góra.

 

 

LXXII/492/24

uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Miedziana Góra.

 

 

LXXII/493/24

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność radcy prawnego świadczącego usługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

 

Dot. uchwały LXIX/454/23

LXXIII/494/24

 

Sesja Rady Gminy w dn. 8 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2024 rok

Poz. 1202 z dn. 12.03.24

 

LXXIII/495/24

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2024 – 2036.

 

 

LXXIII/496/24

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2024 roku”.

 

Poz. 1203 z dn. 12.03.24

 

LXXIII/497/24

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy Miedziana Góra.

 

Poz. 1204 z dn. 12.03.24

Traci moc uchwała  Nr LXI/422/23

LXXIII/498/24

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

 

Poz. 1205 z dn. 12.03.24

Traci moc uchwała Nr LVIII/399/23

LXXIV/499/24

 

 

Sesja RG

w dn. 11 kwietnia

2024 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030 +.

Poz. 1658 z dn. 18.04.2024

 

LXXIV/500/24

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2024 rok.

 

 

LXXIV/501/24

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2024 – 2036.

 

 

LXXIV/502/24

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 

 

LXXIV/503/24

w sprawie  przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla Gminy Miedziana Góra

 

 

LXXIV/504/24

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

 

Zmiana w uchwale XXVI/199/20

LXXIV/505/24

uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Poz. 1659 z dn. 18.04.2024

 

LXXIV/506/24

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2030.

 

 

LXXIV/507/24

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miedziana Góra na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031".

 

 

LXXIV/508/24

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kielce - Zachód na Uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra Nr  LII/295/22 z dnia 3 marca  2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2022 roku”.

 

 

LXXIV/509/24

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze (ul. Młoda).

 

 

LXXIV/510/24

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.

 

 

LXXIV/511/24

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty I - część I na terenie gminy Miedziana Góra

 

 

LXXIV/512/24

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra

 

 

LXXIV/513/24

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część sołectwa Kostomłoty Drugie "Część Zachodnia" oraz część sołectwa Miedziana Góra "Część Południowa" na terenie gminy Miedziana Góra

Poz. 1660 z dn. 19.04.2024

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2018-11-23
Data publikacji:
2018-11-23
Data ostatniej zmiany:
2024-04-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:25:17, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)