Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Poszerzenie odkrywkowej eksplantacji złoża i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty –gmina Miedziana Góra, powiat Kielecki’’, planowanego przez Kopalnię Sp. z.o.o., ul. Bugajska 89, 26-085 Miedziana Góra.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-09-10
Data publikacji:
2021-09-10
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: ,,Instalacja urządzeń w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych – instalacja radiokomunikacyjna BT12400 Kie_Kostomłoty zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieży stalowej P4 U+55)’’

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-09-08
Data publikacji:
2021-09-08
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zawiadamia, że w dniu 29.07.2021 została wydana decyzja Nr 2/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,budowie oświetlenia drogowego linii energetycznej niskiego napięcia o mocy przyłączeniowej 11 kW wraz ze słupami o wysokości do 5 m na działce nr ewid. 2204/4 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra’’.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Wioletta Świetlik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2021-07-29
Data publikacji:
2021-07-29
Data ostatniej zmiany:
2021-07-29

Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej w celu zbiorowego odprowadzania ścieków

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2021-07-27
Data publikacji:
2021-07-23
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji administracyjnej umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu, przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12, na działce nr ewid. 1055/2, obręb 0006 Kostomłoty Pierwsze, gmina Miedziana Góra’’, w związku z wycofaniem przez Inwestora firmę ECO SOLVO sp. z o.o. z siedzibą ul. Warszawska 312, 25-414 Kielce wniosku z dnia 09.12.2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2021-07-05
Data publikacji:
2021-07-06
Data ostatniej zmiany:
2021-07-06

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,budowie oświetlenia drogowego linii energetycznej niskiego napięcia o mocy przyłączeniowej 11 kW wraz ze słupami o wysokości do 5 m na działce nr ewid. 2204/4 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra’’.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2021-06-29
Data publikacji:
2021-07-01
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01

Obwieszczenie o uzupełnieniu do aneksu nr 2

Ikona statystyk

w sprawie prowadzonej  procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Poszerzenie odkrywkowej eksplantacji złoża wapieni i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty – gmina Miedziana Góra, powiat Kielecki”, że w związku z pismem 14.06.2021 r. Inwestor  przedłożył uzupełnienie do aneksu nr 2 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące skorygowanie zestawienia zgodnie   z załącznikiem nr 2 do raportu ooś istniejącego obszaru górniczego ,,Kostomłoty IV’’ dla działek inwestycyjnych o nr 71/2, 71/3, 80/4, 27/76, 491/2, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 491/7, 491/8, 493/2, 494/3, 496/1, 2055/5, 2055/3, 2058/5, 2058/3, 2059/1, 390/1, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 2216/1, 340/2, 352/1, 353/7, 353/9, 353/5, 27/74.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2021-06-23
Data publikacji:
2021-06-30
Data ostatniej zmiany:
2021-06-30

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostanie wywieszony na okres od 29 czerwca 2021 r. do 29 lipca 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Protokół obejmuje teren położony w miejscowościach:

- Bobrza (obręb 1) oznaczony jako działka nr 537 o pow. 0,5686 ha,

- Ciosowa (obręb 2) oznaczony jako działka nr 13 o pow. 0,3100 ha,

- Ćmińsk (obręb 3) oznaczony jako działki nr 258/2, 399, 92, 259/2, 204, 683/2 o pow. łącznej 2,1480 ha,

- Ćmińsk (obręb 4) oznaczony jako działki nr 51/3, 307, 271, 426, 184/2, 550 o pow. łącznej 3,4593 ha,

- Miedziana Góra (obręb 7) oznaczony jako działki nr 403/1, 156/2, 320, 491/2 o pow. łącznej 0,6849 ha,

- Porzecze (obręb 8) oznaczony jako działki nr 77, 79, 244, 378 o pow. łącznej 0,9600 ha,

- Wykień (obręb 9) oznaczony jako działki nr 68, 12, 13, 144, 179, 186, 338, 258, 295, 296, 213 o łącznej pow. 4,9600 ha,

- Przyjmo (obręb 10) oznaczony jako działki nr 304, 647, 739, 236, 583/2 o łącznej pow. 3,1453 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2021-06-29
Data publikacji:
2021-06-29
Data ostatniej zmiany:
2021-06-30

Obwieszczenie znak: IGPOS.6733.1.2021 z dnia 05.05.2021 r o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego linii energetycznej niskiego napięcia o mocy przyłączeniowej 11 kW wraz ze słupami o wysokości do 5 m na działce nr ewid. 2204/4 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-06
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06

Obwieszczenie znak: IGPOS.6733.1.2021 z dnia 05.05.2021 r o wystąpieniu Wójta Gminy Miedziana Góra z wnioskiem do instytucji uzgadniających projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego linii energetycznej niskiego napięcia o mocy przyłączeniowej 11 kW wraz ze słupami o wysokości do 5 m na działce nr ewid. 2204/4 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2021-05-06
Data publikacji:
2021-05-06
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian Nr 5 i Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo wraz ze strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-14
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część V wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-14
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14

Obwieszczenie w sprawie uzupełnienia aneksu nr 2 raportu o oddziaływaniu na środowisko - w sprawie prowadzonej procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przesięwzięcia pn." Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty - gmina Miedziana Góra"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-13
Data ostatniej zmiany:
2021-04-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2021 r.

Ikona statystyk

 o podaniu do publicznej wiadomości, informacji o wydaniu decyzji znak: IGPOS.6220.2.2019 z dnia 31 marca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Wydobywanie kopaliny ze złoża dolomitów dewońskich Laskowa Góra, jej przerabianiu, zwałowaniu mas ziemnych i skalnych oraz budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw ” w wariancie 3 proponowanym przez inwestora.        

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2021-03-31
Data publikacji:
2021-03-31
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część IIA

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-12
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-23 09:07:59, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)