Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2025

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2023-06-23
Data publikacji:
2023-06-23
Data ostatniej zmiany:
2023-07-05

Raport z audytu dostępności Urzędu Gminy w Miedzianej Górze dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-06-23
Data ostatniej zmiany:
2023-06-23

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres od maja 2021 do grudnia 2022 roku dla Urzędu Gminy Miedziana Góra oraz jednostek podległych

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2021-05-21
Data publikacji:
2021-05-21
Data ostatniej zmiany:
2021-05-21

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-23
Data ostatniej zmiany:
2021-03-23

Deklaracja dostępności Strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

Wstęp

Urząd Gminy w Miedzianej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://miedzianagora.eobip.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2003-06-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-16. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Tokar, michal@miedziana-gora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 303 16 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Miedzianej Górze adres: ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Wejście do budynku od strony ul. Urzędniczej  z podjazdem dla wózków inwalidzkich,

Przy wejściach z podjazdami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

Przed  budynkiem znajduje się wyznaczone stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok Biura Obsługi Interesantów,

Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami,

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

W budynku nie ma windy,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych,

Wszelkich informacji dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesantów (na parterze budynku),

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu),

Istnieje możliwość wezwania pracownika danego Referatu  do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku,

Koordynator dostępności

Kordynator dostępności został wyznaczony zarządzeniem wójta

Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2020-09-23
Data publikacji:
2020-09-23
Data ostatniej zmiany:
2021-06-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-22 14:42:16, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)