Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Katry Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Zbieranie statystyk

I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA

1. Uzyskanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (IGPOS.71)

Wniosek

2. Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (IGPOS.72)

Wniosek

3. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (IGPOS.73)

Wniosek

4. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (IGPOS.74)

Wniosek

 

II. ZARZĄDZANIE DROGAMI I KOMUNIKACJA

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA
1. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej gminnej (IGPOS.79) Wniosek
2. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej (IGPOS.80) Wniosek
3. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (IGPOS.81)

Wniosek

Załącznik do wniosku

4. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (IGPOS.82)

Wniosek

Załącznik do wniosku

5. Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra (IGPOS.83)

Wniosek (doc)

Wniosek (.pdf)

 

III. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA
1. Podział nieruchomości (IGPOS.75)

Wniosek nr 1 - zgodnie z MPZP

Wniosek nr 2 - brak MPZP

Wniosek nr 3 - niezależnie od MPZP

Załącznik do wniosku - oświadczenie

2. Rozgraniczenie nieruchomości (IGPOS.76) Wniosek
3. Ustalenie numeru porządkowego budynku (IGPOS.77) Wniosek
4. Dzierżawa nieruchomości należących do gminy Miedziana Góra (IGPOS.78) Wniosek

 

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA PRZYRODY I ROLNICTWO

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA
1. Przyjmowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych (IGPOS.41)  -
2. Uzyskanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (szkodliwe oddziaływanie zmian w odpływie wody) (IGPOS.42)  -
3. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (IGPOS.43) Wniosek
4.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (IGPOS.44)

Wniosek - zawsze znacząco oddziałujące

Wniosek  - potencjalnie znacząco oddziałujące

5. Przyjmowanie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę (IGPOS.45)

Formularz - dla ścieków odprowadzanych do wód

Formularz - dla ścieków odprowadzanych do ziemi

6. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi (IGPOS.47)  Wniosek
7. Ochrona gruntów rolnych (IGPOS.48)  -
8. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (IGPOS.46) Wniosek
9. Zgłoszene zamiaru usunięcia drzew (IGPOS.84) Wniosek
10. Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (IGPOS.85) Wniosek

 

V. ODPADY, CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINIE

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA
1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (IGPOS.49)

Formularz dla nieruchomości zamieszkałych

Formularz dla nieruchomości letniskowych i wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjnie

2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości / Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej (IGPOS.50)

Wniosek (wpis)

Wniosek (zmiana wpisu)

Załącznik do wniosku (oświadczenie)

3. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (IGPOS.51) Wniosek
4. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (IGPOS.52) Wniosek
5. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (IGPOS.53)

Wniosek

Załącznik do wniosku (oświadczenie)

6. Dofinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych (IGPOS.54)

Wniosek demontaż/odbiór/utylizacja

Wniosek odbiór/utylizacja

  Załącznik do wniosku

 

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA

USŁUGA DRUKI DO POBRANIA
1. Zezwolenie na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (IGPOS.55)  -

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Katarzyna Kozieł
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-04-21
Data publikacji:
2016-04-29
Data ostatniej zmiany:
2018-02-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-20 11:25:16, zmian dokonał(a): Gabriel Pak

WCAG 2.0 (Level AA)