Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2021 r.

Ikona statystyk

 o podaniu do publicznej wiadomości, informacji o wydaniu decyzji znak: IGPOS.6220.2.2019 z dnia 31 marca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Wydobywanie kopaliny ze złoża dolomitów dewońskich Laskowa Góra, jej przerabianiu, zwałowaniu mas ziemnych i skalnych oraz budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw ” w wariancie 3 proponowanym przez inwestora.        

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2021-03-31
Data publikacji:
2021-03-31
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część IIA

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-12
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przesięwzięcia pn." Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty - gmina Miedziana Góra" , informujące iż Wnioskodawca Kopalnia Kostomłoty Sp z o.o. na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 02.02.2021 r. przedłożyła uzupełnienie raportu o oddziaływaniu tego przesięwzięcia na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Zolbach (anna_zolbach)
Data wytworzenia:
2021-02-12
Data publikacji:
2021-02-12
Data ostatniej zmiany:
2021-02-12

Informacja Wójta Gminy Miedziana Góra o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w Publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część IIA

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Zolbach (anna_zolbach)
Data wytworzenia:
2021-02-12
Data publikacji:
2021-02-12
Data ostatniej zmiany:
2021-02-12

"Wójt Gminy Miedziana Góra zawiadamia, że w dniu 05.01.2021 została wydana decyzja Nr 1/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, L=ok. 70m na działkach nr ewid. 676, 675, 674, 673 obręb Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-08
Data ostatniej zmiany:
2021-01-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie zawieszenia poboru opłaty targowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewa Sadko (ewa_sadko)
Data wytworzenia:
2020-12-31
Data publikacji:
2020-12-31
Data ostatniej zmiany:
2020-12-31

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Wydobywanie kopaliny ze złoża dolomitów dewońskich Laskowa Góra, jej przerabianie, zwałowanie mas ziemnych i skalnych oraz budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-28
Data ostatniej zmiany:
2020-12-28

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o zwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Punkt do zbierania odpadów, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12".

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-01
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01

Obwieszczenie z dnia 25.11.2020 r. o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku gospodarczego polegającego na zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny na działce oznaczonej nr ewid. 21/4 w miejscowości Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-27
Data ostatniej zmiany:
2020-11-27

Obwieszczenie o wydaniu z urzędu Decyzji Nr 50/2020 zatwierdzającej podział nieruchomości położonych w obrębie 0005 – Kostomłoty Drugie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 987/5, nr 991/1, nr 1004, nr 1005, nr 1006, nr 1007, nr 1008, nr 1096, nr 1097 i nr 1098/2

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Alicja Szlufik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-11-13
Data publikacji:
2020-11-13
Data ostatniej zmiany:
2020-11-13

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 28.10.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku gospodarczego polegającego na zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny na działce oznaczonej nr ewid. 21/4 w miejscowości Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-28
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28

Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonych w obrębie 0005 – Kostomłoty Drugie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 987/5, nr 991/1, nr 1004, nr 1005, nr 1006, nr 1007, nr 1008, nr 1096, nr 1097 i nr 1098/2

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Alicja Szlufik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-10-22
Data publikacji:
2020-10-22
Data ostatniej zmiany:
2020-10-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 na działkach oznaczonej nr ewid. 676 , 675, 674, 673 położonych w miejscowości Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-20
Data ostatniej zmiany:
2020-10-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o przedłożeniu przez Kopalnię Kostomłoty raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wystąpieniu do RDOŚ i PGW WP Zarząd Zlewni w Kielcach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty - gmina Miedziana Góra, powiat kielecki"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-10-01
Data publikacji:
2020-10-01
Data ostatniej zmiany:
2020-10-01

Zawiadomienie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 22.09.2020 r. w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku gospodarczego polegającego na zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny na działce oznaczonej nr ewid. 21/4 w miejscowości Kostomłoty Dr

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-09-24
Data publikacji:
2020-09-24
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-02 14:35:42, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)