Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenia Wójta Gminy Miedziana Góra dotyczące zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-10-24
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organów o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża dolomitów dewońskich Laskowa Góra, jej przerabianiu, zwałowaniu mas ziemnych i skalnych oraz budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wszczęcia postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża dolomitów dewońskich Laskowa Góra, jej przerabianiu, zwałowaniu mas ziemnych i skalnych oraz budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-07-05
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

Obwieszczenie o wyłożeniu - uproszczony plan urządzenia lasu na lata 2019 - 2028 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - obręb Porzecze

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-27
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 1/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odwadniającej wyrobiska górniczego Laskowa Góra I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-04-18
Data publikacji:
2018-04-19
Data ostatniej zmiany:
2018-04-19

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odwadniającej wyrobiska górniczego Laskowa Góra I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-29
Data ostatniej zmiany:
2018-03-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra dot. wydania decyzji nr 1/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu zabaw wraz z budową zadaszonej wiaty na części działki o nr ewid. 2204/2, położonej na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-03
Data ostatniej zmiany:
2017-11-03

Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu zabaw wraz z budową zadaszonej wiaty na części działki o nr ewid. 2204/2 położonej na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie - zakończenie postępowania dowodowego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-10
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10

Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu zabaw wraz z budową zadaszonej wiaty na części działki o nr ewid. 2204/2 położonej na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-10
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 25.08.2017r. w sprawie wydania decyzji z dnia 22 sierpnia 2017 r. znak: IGPOS.6220.2.2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pt. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0290T Ciosowa - Miedziana Góra km od 3+850 do km 6+400 ul. Herby oraz Łazy w msc. Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2017-08-25
Data publikacji:
2017-08-25
Data ostatniej zmiany:
2017-09-05

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 29 listopada 2016r. o wydaniu decyzji nr 4/2016 znak IGPOS.6220.4.2016 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanej inwestycji, pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Przyjmo, Bobrza, Ćmińsk Rządowy, Ćmińsk Kościelny, Porzecze. Rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w sołectwach: Przyjmo, Bobrza, Ćmińsk Rządowy, Ćmińsk Kościelny.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Jacek Olszewski
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-11-30
Data publikacji:
2016-12-01
Data ostatniej zmiany:
2016-12-01

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 09.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji nr 6/16 z dnia 07 listopada 2016 r. o zmianie z urzędu decyzji nr 3/16 z dnia 28.07.2016 r. znak IGPOS.6220.3.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zalesienie gruntu rolnego - pastwiska Gmina Miedziana Góra Obręb Kostomłoty I, działka 1271/6,w gm. Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Jacek Olszewski
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-16
Data ostatniej zmiany:
2016-11-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 30.08.2016r. w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa polegająca na demontażu dwóch turbin wiatrowych i budowie jednej turbiny wolnoobrotowej w miejscowości Ćmińsk, na działce ewid. 633, gm. Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Jacek Olszewski
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-08-31
Data publikacji:
2016-08-31
Data ostatniej zmiany:
2016-08-31

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 20.07.2016r. w sprawie wniosku inwestora PHU „ENERGIA” Jarosław Socha, Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 53, 26-85 Miedziana Góra, o zawieszenie postępowania w sprawie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa polegająca na demontażu dwóch turbin wiatrowych i budowie jednej turbiny wolnoobrotowej w miejscowości Ćmińsk, na działce ewid. 633, gm. Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2016-07-21
Data publikacji:
2016-07-21
Data ostatniej zmiany:
2016-07-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 05.07.2016r. w sprawie złożenia wniosku o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zalesienie gruntu rolnego - pastwiska Gmina Miedziana Góra Obręb Kostomłoty I, działka 1271/6,w gm. Miedziana Góra”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Jacek Olszewski
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2016-07-07
Data publikacji:
2016-07-07
Data ostatniej zmiany:
2016-07-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-14 14:40:43, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)