Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Miedziana Góra na 2021 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2021-03-17
Data publikacji:
2021-03-23
Data ostatniej zmiany:
2021-03-23

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

W dniu 02.03.2021 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych w Gminie Miedziana Góra w roku 2021.
Jednocześnie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały wsparcie realizacji zadań do pilnego składania zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów, odpowiadających przyznanym kwotom oraz do umawiania się na podpisywanie umów.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pan Dominik Słoń tel. 41 303 11 01, 41 303 16 26 w. 26, e-mail: dominik.slon@miedziana-gora.pl

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że:

Ikona statystyk

Starosta Kielecki, w dniu 18 lutego 2021 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.32.2020.DG ustalającą, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków gm. Miedziana Góra:

- obr. ewid. Bobrza jako działka nr 537 o pow. 0,5686 ha,

- obr. ewid. Ciosowa jako działka nr  13 o pow. 0,3100  ha,

- obr. ewid. Ćmińsk Kościelny jako działki nr: 258/2, 399, 92, 259/2, 204, 683/2                o łącznej pow. 2,1480 ha,

- obr. ewid. Ćmińsk Rządowy jako działki nr: 51/3, 307, 271, 426, 184/2, 550 o łącznej pow. 3,4593 ha,

- obr. ewid. Przyjmo jako działki nr: 304, 647, 739, 236, 583/2 o łącznej pow. 3,1453 ha,

- obr. ewid. Wykień jako działki nr:  68,12, 13, 144, 179, 186, 338, 258,   295, 296, 213 o łącznej pow. 4,9600 ha,

- obr. ewid. Miedziana Góra jako działki nr: 403/1, 156/2, 320, 491/2 o łącznej pow. 0,6849 ha,

- obr. ewid. Porzecze jako działki nr: 77, 79, 244, 378 o łącznej pow. 0,9600 ha,

stanowią mienie gminne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-22
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miedziana Góra w roku 2021

Ikona statystyk

Od 3 do 24 lutego organizacje pozarządowe mogą składać oferty na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki, kultury i kultury fizycznej. Do podziału jest ponad 200 tys. zł.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ma formę wsparcia realizacji zadań. Oznacza to, że organizacje musza wykazać wkład własny finansowy.

Oferty, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze (ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra) w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2021 r. do godz. 15.00.

Poniżej jest do pobrania ogłoszenie zawierające szczegółowy wykaz zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2021-02-02
Data publikacji:
2021-02-02
Data ostatniej zmiany:
2021-02-02

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 min. Dolina Bobrzy PHL260014

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Socha
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-12-09
Data publikacji:
2020-12-09
Data ostatniej zmiany:
2020-12-09

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wydaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. decyzji zatwierdzającej "Dodatek do projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - Kielce na odcinku Przełom/Mniów - Kielce (S74 węzeł Kielce Zachód), obejmujący tereny gmin Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn w powiecie kieleckim, województwo świętokrzyskie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Socha
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-09
Data ostatniej zmiany:
2020-12-09

Obwieszczenie SKO w Kielcach informujące, że zostało wydane postanowienie w sprawie przedsięwzięcia pn. "Punkt zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złom, przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12, na działce nr ewid. 1055/2, obręb 0006 Kostomłoty Pierwsze, gmina Miedziana Góra"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2020-11-20
Data publikacji:
2020-11-20
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedziana Góra w 2019 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-18
Data ostatniej zmiany:
2020-11-18

Ogłoszenie o zamiarze ogłoszenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2022 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-11-09
Data publikacji:
2020-11-09
Data ostatniej zmiany:
2020-11-09

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostanie wywieszony na okres od 6 listopada 2020 r. do 5 grudnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Protokół obejmuje teren położony w miejscowościach:

- Bobrza (obręb 1) oznaczony jako działka nr: 350 o pow. 1,0407 ha,

- Ćmińsk (obręb 3) oznaczony jako działki nr 11, 168/1, 169 o pow. łącznej 1,4900 ha,

- Ćmińśk (obręb 4) oznaczony jako działki nr 316, 515/3 o pow. łącznej 1,0200 ha,

-Miedziana Góra (obręb 7) oznaczony jako działki nr 238/2 i 238/3 o pow. łącznej 0,6900 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 1.

 

Wójt Gminy Miedziana Góra

 

Damian Sławski              

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-05
Data ostatniej zmiany:
2020-11-05

Ogłoszenie o sprzedaży drewna "na pniu"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-02
Data ostatniej zmiany:
2020-11-02

Zawiadomienie Starosty Kieleckiego o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 260410_2.0007 Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Alicja Szlufik
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-30
Data ostatniej zmiany:
2020-10-30

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Miedziana Góra na 2020 rok - Aktualizacja

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-10-20
Data publikacji:
2020-10-21
Data ostatniej zmiany:
2020-10-21

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej, zlokalizowanej na terenie kopalni "Laskowa", gm. Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-16
Data ostatniej zmiany:
2020-10-16

Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia "Regionalnego planu transportowego województwa świętokrzyskiego na lata 2021-2030"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-15
Data ostatniej zmiany:
2020-10-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-02 14:35:42, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)