Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie Zn.ŚO-V-7422.1.15.2022 w spr.zmiany koncesji na wydobywanie wapieni i łupków dewońskich z części złoża "Kostomłoty"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-21
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w spr.zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 25 stycznia 2022r. znak:KR.ZUZ.1.4210.175.2021.GP udzielającej Świętokrzyskim Kopalniom Surowców Mineralnych Sp.z o.o. ul.Na Ługach 7,25-803 Kielce,pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu górniczego- kopalni dolomitów dewońskich"Laskowa" na trwałe odwodnienie oraz wprowadzanie ścieków będących mieszaniną wód opadowych lub roztopowych oraz wód złożowych tj.wód pochodzących z odwodnienia wyrobiska górniczego kopalni dolomitów dewońskich "Laskowa",

Ikona statystyk

Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia ,że na wniosek złożony w dniu 26 lipca 2022r. wszczął postępowanie administracyjne w spr.zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 25 stycznia 2022r. znak:KR.ZUZ.1.4210.175.2021.GP udzielającej Świętokrzyskim Kopalniom Surowców Mineralnych Sp.z o.o. ul.Na Ługach 7,25-803 Kielce,pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu górniczego- kopalni dolomitów dewońskich"Laskowa" na trwałe odwodnienie oraz wprowadzanie ścieków będących mieszaniną wód opadowych lub roztopowych oraz wód złożowych tj.wód pochodzących z odwodnienia wyrobiska górniczego kopalni dolomitów dewońskich "Laskowa", poprzez osadnik ziemny , ziemny rów otwarty o długości ok.160m , do cieku Dopływ z Miedzianej Góry , w zakresie pkt I.2.2 dot.nieprzekraczalnych
wskażników zanieczyszczeń w ww.ścieków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-14
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach,zawiadamia że na wniosek złożony w dniu 15.07.2022r.(uzupełniony w dniu 05.08.2022r.) przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp.z o.o., Na Ługach 7 ,25-803 Kielce Zn.SOŚ/W/81/07/2022.JK z dnia 13.07.2022r.wszczęte zostało postępowanie administracyjne w spr.wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód z odwodnienia kopalni dolomitów dewońskich"Laskowa" , gm.M.Góra do ziemi a następnie do rowu melioracyjnego "C" uchodzącego do rzeki Bobrzy, udzielonego decyzją Starosty Kieleckiego znak:RO-II.6341.108.2013.DP z dnia 01.08.2013 r.oraz zmieniającego: decyzją Starosty Kieleckiego znak:RO-II.6431.41.2015 .DP z dnia 11.04.2016r. oraz decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Kielcach znak:KR.ZUZ.1.421.255.2018.MR z dnia 05.11.2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-09
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Ikona statystyk

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia ,że 31 08.2022r.wydał decyzje  Zn.KR.ZUZ.1.4210.103.2022.GP , udzielającą Zarządowi Powiatu w Kielcach,
reprezentowanemu przez Powiatowy Zarzad Dróg w Kielcach, pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych i usług wodnych oraz prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów oraz przewodów w rurach osłonowych ramach zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr0294T od km2+000,00 do km 3+774.31 orazrozbudowa drogi powiatowej nr 0467T od km16+644,72 do km 20+010,00 na działkach w obr.ewid.004 Ćm.Rządowy gm.Miedziana Góraoraz 0016Umer i 0010kołomań gm.Zagnańsk, realizowanego na mocy ustawy z 10 .04,2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycjiw zakresie dróg publicznych(tj,z 2022,poz.176)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-08
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w spr.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi gminnej nr 346020T ul.Wyrowce w msc.Ćmińsk gm.Miedziana Góra o budowę odcinka rowu na dł.370 m , powiat kielecki , województwo świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-05
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05

Pismo znak WOO-I.4210.6.2016.KT.57 dot.wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach postanowienia z dnia 24.08.2022r., znak:WOO-I.4210.6.2016.KT.55 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Kielce - Kozłów.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-08-29
Data ostatniej zmiany:
2022-08-29

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia - III aktualizacja w 2022 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Gad
Informację wprowadził:
Gabriel Pak (gabriel_pak)
Data wytworzenia:
2022-07-29
Data publikacji:
2022-08-17
Data ostatniej zmiany:
2022-08-17

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Ikona statystyk

 

W dniu 16.08.2022 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki w Gminie Miedziana Góra w roku 2022.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2022-08-16
Data publikacji:
2022-08-16
Data ostatniej zmiany:
2022-08-16

Zakończenie postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko -Kamienna-Kielce - Kozłów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Gabriel Pak (gabriel_pak)
Data wytworzenia:
2022-08-02
Data publikacji:
2022-08-02
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2022 r.

Ikona statystyk

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach
zawiadamia, że na wniosek Pana Kamila Rękasa, reprezentującego IDEA PROJEKT Kamil Rękas,Sebastian Zatorski Sp. J., działającego z pełnomocnictwa Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

w Kielcach, złożony w dniu 31 maja 2022 r.(uzupełniony 19 lipca 2022 r.), wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kielcach, reprezentowanemu przez

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usług wodnych i prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów oraz przewodów w rurach osłonowych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T od km 2+000,00 do km 3+774,31 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0467T od km 16+644,72 do km 20+010,00" na działkach w obrębach ewid. 0004 Ćmińsk Rządowy, gm.Miedziana Góra oraz 0016 Umer i 0010 Kołomań,  gm. Zagnańsk, realizowanego na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z 2022, poz. 176)

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-07-29
Data ostatniej zmiany:
2022-07-29

Zawiadomienie i wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - przepustu na rowie na dz. 1054/6

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-07-22
Data ostatniej zmiany:
2022-07-22

Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionego zadania publicznego z zakresu profilaktyki

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

Obwieszczenie WOO-1.4210.6.2016.KT.50 dot.prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko - Kamienna - Kielce -Kozłów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-30
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30

Obwieszczenie Zn.IR.II.7840.1.22.2022 w spr.zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa przyłącza gazowego w/c DN 300 do PGE Energia Ciepła S.A.Oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul.Hubalczyków w Kielcach"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-30
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01

II aktualizacja w 2022 r. Podstawowej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Gad
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2022-06-30
Data publikacji:
2022-06-30
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-21 15:18:41, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)