Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Podstawowa kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Miedziana Góra na 2019 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak (gabriel_pak)
Data wytworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-11-05
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25.10.2019 r. dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919" .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-29
Data ostatniej zmiany:
2019-10-29

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.103.2018.KCz.183 z dnia 14.10.2019 r. dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy dla inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 - na odcinku Przełom/Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce-Zachód"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-22
Data ostatniej zmiany:
2019-10-22

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2019 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-22
Data ostatniej zmiany:
2019-10-22

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 01.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 346011 T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk, o łącznej długości 1 790 m, gmina Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-10-04
Data publikacji:
2019-10-04
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 10.09.2019 r. dotyczące odmowy wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 czerwca 2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie drogi ekspresowejS-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 - na odcinku Przełom/Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce-Zachód"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-18
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), przedłożył do zaopiniowania projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.sejmik.kielce.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (www.swietokrzyskie.pro), a także w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, ul. Targowa 18 (III piętro, pokój 305) w godzinach urzędowania Biura (7.30 – 15.30).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-09-17
Data publikacji:
2019-09-17
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 04.09.2019 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 346008T od km 0+000 do km 2+584, poprzez istniejące wyloty do rowów ziemnych nr 1 i nr 2 oraz rowów przydrożnych - ul. Maciejówka w miejscowości Kostomłoty Pierwsze.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-12
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12

OBWIESZCZENIE Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919”,

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2019-09-06
Data publikacji:
2019-09-06
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 06.08.2019 r. dotyczące umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na : Rozbudowie drogi w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra" .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Komisja Inwentaryzacyjna Rady Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostaje wywieszony w dniach od 20 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Spis obejmuje:

  • Grunt zajęty pod drogi położony w miejscowości Kostomłoty Drugie (obręb 5) – działki nr 27/55, 27/57, 27/59, 57/61 o pow. łącznej 0, 2718 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej (pokój nr 6).

 

Przewodniczący Komisji

Inwentaryzacyjnej

Joanna Jońska     

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostanie wywieszony na okres od 20 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokoły inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji.

Protokoły obejmują teren położony w miejscowościach:

- Kostomłoty Pierwsze (obręb 6) oznaczony jako działki nr: 58/1, 58/2, 241, 702/5, 702/6, 725/2, 740, 802/1, 802/2 o pow. łącznej 1,7427 ha;

- Kostomłoty Drugie (obręb 5) oznaczony jako działki nr: 833, 835/1, 1261/1, 1261/2, 1511, 2234, 27/52 o pow. łącznej 1,7662 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Wójt Gminy Miedziana Góra

Damian Sławski

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.103.2018.KCz.177 z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy dla inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 - na odcinku Przełom/Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce-Zachód"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Zolbach (anna_zolbach)
Data wytworzenia:
2019-08-20
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 01.07.2019 r. dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciagu pieszo-rowerowego przy DW 750na odcinku od km 0+000 do km 13+919" .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-07-03
Data publikacji:
2019-07-03
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. wyznaczenia nowego terminu na rozpatrzenie odwołań od decyzji RDOŚ w Kielcach ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" ..."

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-13
Data ostatniej zmiany:
2019-06-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-14 14:40:43, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)