Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ponownego wyłożenia projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-09-22
Data publikacji:
2020-09-22
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22

Obwieszczenie Ministra Środowiska o przekazaniu Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - arkusz KIELCE 815D wraz z projektem rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania przez Wójta Gminy Miedziana góra, Wójta Gminy Masłów, Wójta Gminy Górno, Burmistrza Miasta Daleszyce oraz Prezydenta Miasta Kielce.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2020-09-09
Data publikacji:
2020-09-09
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego

Zbieranie statystyk

Uwagi można zgłaszać do siedmiu ofert złożonych do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze:

  1. W dniu 25.08.2020 r. przez Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkółw Kostomłotach na zadanie o nazwie: „Prowadzenie szkolenia bilardowego oraz zakup sukna na stół bilardowy 8 ft.”
  2. W dniu 26.08.2020 r. przez Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” na zdanie o nazwie: „Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej   i promowaniu sportu wśród młodzieży i seniorów”.
  3. W dniu 26.08.2020 r. przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złote Lata” na zadanieo nazwie: „Prowadzenie zajęć kulinarnych promujących tradycję regionu świętokrzyskiego oraz popularyzacja wiedzy historycznej o regionie”.
  4. W dniu 26.08.2020 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich „Porzeczaneczki” w Porzeczu na zadanie o nazwie: „Walka z wirusami kolorowymi mydełkami”.
  5. W dniu 27.08.2020 r. przez Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom Społecznym „Zdrowy Tumlin” na zadanie o nazwie: „Jesienno zimowe gry świetlicowe”.
  6. W dniu 28.08.2020 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrzanki” w Bobrzy na zadanieo nazwie: „Podtrzymywanie tradycji ludowych przez KGW „Bobrzanki” w Bobrzy”.
  7. W dniu 28.08.2020 r. przez Oddział Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKKS Miedziana Góra na zadanie o nazwie: „Nauka gry w szachy, organizacja turniejów i rozgrywek szachowych”.

Zamieszcza się oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze oraz na stronie internetowej www.miedziana-gora.pl .
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonych ofert.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie, do dnia 7 września 2020 r. do godz. 14:00:  
- w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze (pokój nr 20),
- drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.slon@miedziana-gora.pl ,
- listownie na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-85 Miedziana Góra.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-08-31
Data publikacji:
2020-08-31
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego

Zbieranie statystyk

Uwagi można zgłaszać do dwóch ofert złożonych do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze:

  1. W dniu 19.08.2020 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym PLUSIK na zadanie o nazwie: „Wyrównać braki w nauce”
  2. W dniu 20.08.2020 r. przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka” na zdanie o nazwie: „Krzewienie tradycji i historii regionu i naszej gminy”.

Zamieszcza się oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze oraz na stronie internetowej www.miedziana-gora.pl .
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonych ofert.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie, do dnia 1 września 2020 r. do godz. 14:00:  
- w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze (pokój nr 20),
- drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.slon@miedziana-gora.pl ,
- listownie na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-85 Miedziana Góra.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-08-25
Data publikacji:
2020-08-25
Data ostatniej zmiany:
2020-08-25

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - arkusz Kielce 815D"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-30
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30

"Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ws. wydania decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom /Mniów - Kielce na odcinku Przełom / Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-02
Data ostatniej zmiany:
2020-07-02

Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. " Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. warianty IIA - na odcinku Przełom - Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce -Zachód"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-02
Data ostatniej zmiany:
2020-07-02

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i mocnienie urządzeni wodnego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-23
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 2020-06-17 znak: GN-I.6620.5.5.2020.DG orzekająca ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Miedziana Góra jako działki nr 238/2 i 238/3 o łącznej pow. 0,6900 ha stanowi mienie gminne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-22
Data ostatniej zmiany:
2020-06-22

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego o wyłożeniu projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-10
Data ostatniej zmiany:
2020-06-10

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Miedziana Góra na 2020 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-06-08
Data publikacji:
2020-06-10
Data ostatniej zmiany:
2020-06-10

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2020 r. dot. zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Nr 6/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 25.11.2019 r., znak: B-II.672.5.2019 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej olegającej na rozbudowie drogi w ramach zadania pt. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra, gm. Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-28
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.05.2020 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - Kielce na odcinku Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

"Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - Kielce na odcinku Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-29
Data ostatniej zmiany:
2020-04-29

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 - na odcinku Przełom/Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce-Zachód".

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-03
Data ostatniej zmiany:
2020-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-22 14:43:25, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)