Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi publicznej nr 346006T, na odcinku 616 m ul. Kamiennej od skrzyżowania z ul. Śliską do ul. Zagórskiej w miejscowości Miedziana Góra gmina Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 t.j. z późn. zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi publicznej nr 346006T, na odcinku 616 m ul. Kamiennej od skrzyżowania z ul. Śliską do ul. Zagórskiej w miejscowości Miedziana Góra gmina Miedziana Góra.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Agata Laskowska
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-23
Data ostatniej zmiany:
2017-05-23

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostanie wywieszony, na okres od 18 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, do publicznego wglądu, protokół inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Protokół obejmuje teren położony w miejscowości Kostomłoty Drugie (obręb 5) oznaczony jako działki nr nr: 15, 80/3, 137/1, 151/3, 151/4, 152, 255, 256, 705, 2223/1, 2225 o pow. łącznej 2,5665 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-05-17
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 08.05.2017 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.76.2016.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Ciosowa jako działka nr: 6 o powierzchni 0,1500 ha stanowi mienie gminne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-05-11
Data publikacji:
2017-05-11
Data ostatniej zmiany:
2017-05-11

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 12.04.2017 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.79.2016.DG, którą:

Zbieranie statystyk

uchylił ostateczną decyzję Starosty Kieleckiego znak: GN.I.6620.5.7.2015.DG z dnia 13.11.2015 r. ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra, obr. Kostomłoty II jako działki nr 990 o pow. 0,1119 ha i numer 1004 o pow. 0,0400 ha stanowi mienie gminne,

oraz po ponownym rozpatrzeniu:

1. ustalił, że nieruchomość oznaczona w ewidencji grutnów gm. Miedziana Góa obr. Kostomłoty II jako działka nr 990 o pow. 0,1119 ha stanowi mienie gminne,

2. ustalił, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty II jako działka nr 1004 o powierzchni 0,0352 ha nie stanowi mienia gminnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-04-19
Data publikacji:
2017-04-19
Data ostatniej zmiany:
2017-04-19

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedziana Góra w 2016 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Alicja Szlufik
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-14
Data ostatniej zmiany:
2017-04-14

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 06.04.2017 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.35.2016.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty I jako działki nr: 706, 718/1, 718/2 o łącznej powierzchni 0,2103 ha stanowi mienie gminne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-13
Data ostatniej zmiany:
2017-04-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dn. 05.04.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
anna_zolbach
Data wytworzenia:
2017-04-07
Data publikacji:
2017-04-07
Data ostatniej zmiany:
2017-04-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dn. 05.04.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
anna_zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-07
Data ostatniej zmiany:
2017-04-07

Informacja Wójta Gminy Miedziana Góra z dn. 05.04.2017 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentacji zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
anna_zolbach
Data wytworzenia:
2017-04-07
Data publikacji:
2017-04-07
Data ostatniej zmiany:
2017-04-07

Informacja Wójta Gminy Miedziana Góra z dn. 05.04.2017 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentacji zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
anna_zolbach
Data wytworzenia:
2017-04-07
Data publikacji:
2017-04-07
Data ostatniej zmiany:
2017-04-07

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Wojewoda Świętokrzyski w dniu 8 marca 2017 r. wydał decyzję znak: SPN.IV.7511.1.11.2017 w której orzekł: uchylić w całości decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 29 listopada 2016 r., znak: GN.6820.5.10.2016.DG uzupełnioną postanowieniem Starosty Kieleckiego z dnia 16 stycznia 2017 r. znak: GN.6820.5.10.2016.DG wydaną w przedmiocie ustalenia, że nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne Nr Nr: 58/1, 58/2, 702/5, 702/6, 702/24, 725/2, 241, o łącznej powierzchni 0,9907 ha, położone w obrębie Kostomłoty I gm. Miedziana Góra i jako działki Nr Nr: 833, 835/1, 1261/1, 1261/2, 1511, 2234 o łącznej powierzchni 1,7427 ha, położone w obrębie Kostomłoty II gm. Miedziana Góra, stanowi mienie gminne, oraz w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie, że nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne Nr Nr: 389, 489, 702/4, 702/7, 725/1, o łączonej powierzchni 0,1700 ha, położone w obrębie Kostomłoty I, gm. Miedziana Góra, stanowi mienie gminne, oraz przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-03-14
Data publikacji:
2017-03-14
Data ostatniej zmiany:
2017-03-19

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2017-02-07
Data publikacji:
2017-02-07
Data ostatniej zmiany:
2017-02-07

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 r., znak WOO-I.4202.2014.MGN.46, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski".

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-01
Data ostatniej zmiany:
2017-02-01

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 16.01.2017 r. wydał postanowienie znak: GN-I.6620.5.10.2016.DG uzupełniające decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 29.11.2016 r. znak: GN-I.6620.5.10.2016.DG ustalającą, że nieruchomośc oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty I jako działki nr: 58/1, 58/2, 702/5, 702/6, 702/24, 725/2, 241 o łącznej pow. 0,9907 ha oraz obr. II jako działki nr: 833, 835/1, 1261/1, 1261/2, 1511, 2234 o łącznej pow. 1,7427 ha stanowi mienie gminne, w zakresie rozstrzygnięcia w ten sposób, że: - ustalił, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty I jako działki: nr 740, 802/1 i 802/2 o łącznej pow. 0,1700 ha stanowi mienie gminne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-01-20
Data publikacji:
2017-01-20
Data ostatniej zmiany:
2017-01-20

Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
gabriel_pak
Data wytworzenia:
2017-01-04
Data publikacji:
2017-01-04
Data ostatniej zmiany:
2017-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-27 09:59:43, zmian dokonał(a): Katarzyna Kozieł

WCAG 2.0 (Level AA)