Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostanie wywieszony na okres od 8 sierpnia 2017 r. do 7 września 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.
Protokół obejmuje teren położony w miejscowości Ciosowa (obręb 2) oznaczony jako działka nr 6 o pow. 0,1500 ha.
Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2017-08-01
Data publikacji:
2017-08-01
Data ostatniej zmiany:
2017-08-01

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostaną wywieszone na okres od 2 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokoły inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji.
Protokoły obejmują teren położony w miejscowości Kostomłoty Pierwsze (obręb 6) oznaczony jako działki nr nr:
- 517/2, 552, 556 o pow. łącznej 0,7668 ha,
- 706, 718/1, 718/2 o pow. łącznej 0,2103 ha.
Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokołach mogą zgłaszać zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2017-08-01
Data publikacji:
2017-08-01
Data ostatniej zmiany:
2017-08-01

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Wojewoda Świętokrzyski w dniu 27 czerwca 2017 r. wydał decyzję znak: SPN.IV.7511.1.23.2017, którą:

Zbieranie statystyk


1. Utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 12.04.2017 r., znak: GN.I.6620.5.79.2015.DG, w części dotyczącej uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 13 listopada 2015 r. znak: GN-I.6620.5.7.2015.DG, oraz pkt 1 orzeczenia w sprawie ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obręb Kostomłoty II jako działka nr 990 o pow. 0,1119 ha stanowi mienie gminne.

2. Uchylić decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 12.04.2017 r., znak: GN.I.6620.5.79.2015.DG, w części dotyczącej pkt 2 orzeczenia w sprawie ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra, obręb Kostomłoty II jako działka nr 1004 o pow. 0,0352 ha nie stanowi mienia gminnego i w tej części przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-30
Data ostatniej zmiany:
2017-06-30

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi publicznej nr 346006T, na odcinku 616 m ul. Kamiennej od skrzyżowania z ul. Śliską do ul. Zagórskiej w miejscowości Miedziana Góra gmina Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 t.j. z późn. zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi publicznej nr 346006T, na odcinku 616 m ul. Kamiennej od skrzyżowania z ul. Śliską do ul. Zagórskiej w miejscowości Miedziana Góra gmina Miedziana Góra.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Agata Laskowska
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-23
Data ostatniej zmiany:
2017-05-23

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostanie wywieszony, na okres od 18 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, do publicznego wglądu, protokół inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Protokół obejmuje teren położony w miejscowości Kostomłoty Drugie (obręb 5) oznaczony jako działki nr nr: 15, 80/3, 137/1, 151/3, 151/4, 152, 255, 256, 705, 2223/1, 2225 o pow. łącznej 2,5665 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-05-17
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 08.05.2017 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.76.2016.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Ciosowa jako działka nr: 6 o powierzchni 0,1500 ha stanowi mienie gminne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-05-11
Data publikacji:
2017-05-11
Data ostatniej zmiany:
2017-05-11

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 12.04.2017 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.79.2016.DG, którą:

Zbieranie statystyk

uchylił ostateczną decyzję Starosty Kieleckiego znak: GN.I.6620.5.7.2015.DG z dnia 13.11.2015 r. ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra, obr. Kostomłoty II jako działki nr 990 o pow. 0,1119 ha i numer 1004 o pow. 0,0400 ha stanowi mienie gminne,

oraz po ponownym rozpatrzeniu:

1. ustalił, że nieruchomość oznaczona w ewidencji grutnów gm. Miedziana Góa obr. Kostomłoty II jako działka nr 990 o pow. 0,1119 ha stanowi mienie gminne,

2. ustalił, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty II jako działka nr 1004 o powierzchni 0,0352 ha nie stanowi mienia gminnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-04-19
Data publikacji:
2017-04-19
Data ostatniej zmiany:
2017-04-19

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedziana Góra w 2016 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Alicja Szlufik
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-14
Data ostatniej zmiany:
2017-04-14

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 06.04.2017 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.35.2016.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty I jako działki nr: 706, 718/1, 718/2 o łącznej powierzchni 0,2103 ha stanowi mienie gminne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-13
Data ostatniej zmiany:
2017-04-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dn. 05.04.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
anna_zolbach
Data wytworzenia:
2017-04-07
Data publikacji:
2017-04-07
Data ostatniej zmiany:
2017-04-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra z dn. 05.04.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
anna_zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-07
Data ostatniej zmiany:
2017-04-07

Informacja Wójta Gminy Miedziana Góra z dn. 05.04.2017 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentacji zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
anna_zolbach
Data wytworzenia:
2017-04-07
Data publikacji:
2017-04-07
Data ostatniej zmiany:
2017-04-07

Informacja Wójta Gminy Miedziana Góra z dn. 05.04.2017 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentacji zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Damian Maleszak
Informację wprowadził:
anna_zolbach
Data wytworzenia:
2017-04-07
Data publikacji:
2017-04-07
Data ostatniej zmiany:
2017-04-07

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Wojewoda Świętokrzyski w dniu 8 marca 2017 r. wydał decyzję znak: SPN.IV.7511.1.11.2017 w której orzekł: uchylić w całości decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 29 listopada 2016 r., znak: GN.6820.5.10.2016.DG uzupełnioną postanowieniem Starosty Kieleckiego z dnia 16 stycznia 2017 r. znak: GN.6820.5.10.2016.DG wydaną w przedmiocie ustalenia, że nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne Nr Nr: 58/1, 58/2, 702/5, 702/6, 702/24, 725/2, 241, o łącznej powierzchni 0,9907 ha, położone w obrębie Kostomłoty I gm. Miedziana Góra i jako działki Nr Nr: 833, 835/1, 1261/1, 1261/2, 1511, 2234 o łącznej powierzchni 1,7427 ha, położone w obrębie Kostomłoty II gm. Miedziana Góra, stanowi mienie gminne, oraz w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie, że nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne Nr Nr: 389, 489, 702/4, 702/7, 725/1, o łączonej powierzchni 0,1700 ha, położone w obrębie Kostomłoty I, gm. Miedziana Góra, stanowi mienie gminne, oraz przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-03-14
Data publikacji:
2017-03-14
Data ostatniej zmiany:
2017-03-19

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2017-02-07
Data publikacji:
2017-02-07
Data ostatniej zmiany:
2017-02-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-18 12:06:35, zmian dokonał(a): anna_zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)