Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 0288T Laskowa — Kostomłoty Pierwsze w km od 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-10-26
Data publikacji:
2018-10-26
Data ostatniej zmiany:
2018-10-26

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

o sprzedaży drewna "na pniu"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-25
Data ostatniej zmiany:
2018-10-25

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe – zgodnie z decyzją nr 3043/2018 znak: ZATiRA.IA.5161.96.2018 z dnia 27.06.2018 r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce.

            Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2018-10-09
Data publikacji:
2018-10-09
Data ostatniej zmiany:
2018-10-09

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 0288T Laskowa — Kostomłoty Pierwsze w km od 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-14
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14
Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że Wojewoda Świętokrzyski w dniu 22 sierpnia 2018 r. wydał decyzję znak: SPN.IV.7511.1.3.2018, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 ze zm.) oraz art. 8 m ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r., poz. 703), po rozpatrzeniu odwołania  Wójta  Gminy  Miedziana  Góra  z  dnia 23 stycznia 2018r. znak: IGPOS.6822.3.2014, od decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 16 stycznia 2018r., znak: GN-I.6620.5.79.2016.DG, orzekającej, w postępowaniu wznowieniowym, o uchyleniu ostatecznej decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 13 listopada 2015r. znak: GN-I.6620.5.7.2015.DG, w części dotyczącej ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obręb Kostomłoty II jako działka Nr 1004 o pow. 0,0400 ha stanowi mienie gminne i jednocześnie odmawiającej ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obręb Kostomłoty II jako działka 1004 o pow. 0,0352 ha, stanowi mienie gminne, orzekł utrzymać w mocy decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 16 stycznia 2018r., znak: GN-I.6620.5.79.2016.DG.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-08-23
Data publikacji:
2018-08-23
Data ostatniej zmiany:
2018-08-24

Komunikat Wójta Gminy Miedziana Góra dotyczący kanałów technologicznych z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 t.j. z późn. zm.) informuję, że w przygotowywaniu do realizacji jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

Przebudowa drogi publicznej nr 346005T, ul. Zagórskiej w miejscowości Miedziana Góra gmina Miedziana Góra.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-08-13
Data publikacji:
2018-08-13
Data ostatniej zmiany:
2018-08-13

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostaje wywieszony w dniach od 30 lipca  2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Spis obejmuje:

  • Grunt zajęty pod drogę położony w miejscowości Kostomłoty Pierwsze (obręb 6 Kostomłoty I) – działka nr 702/24 o pow. 0,0432 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej (pokój nr 6).

Przewodniczący Komisji

Inwentaryzacyjnej

Joanna Jońska

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-07-30
Data publikacji:
2018-07-30
Data ostatniej zmiany:
2018-07-27

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostaje wywieszony w dniach od 30 lipca  2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Spis obejmuje:

  • Grunt zajęty pod drogę położony w miejscowości Ćmińsk (obręb 4 Ćmińsk Rządowy) – działka nr 169/18 o pow. 0,1200 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej (pokój nr 6).

Przewodniczący Komisji

Inwentaryzacyjnej

Joanna Jońska

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-30
Data ostatniej zmiany:
2018-07-27

Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Miedziana Góra na 2018 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2018-05-11
Data publikacji:
2018-05-11
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25

Komunikat Wójta Gminy Miedziana Góra dotyczący kanałów technologicznych z dnia 20.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

„Budowa drogi wraz z odwodnieniem na odcinku 700 m ul. Jana Pawła II w msc. Ćmińsk w gminie Miedziana Góra”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-04-20
Data publikacji:
2018-04-20
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20

Komunikat Wójta Gminy Miedziana Góra dotyczący kanałów technologicznych z dnia 20.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 346011 T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk na łącznej długości: 1 790,00 m”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-20
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedziana Góra w 2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-16
Data ostatniej zmiany:
2018-04-16

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

W dniu 6 lutego 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych w Gminie Miedziana Góra w roku 2018. Przyznano środki następującym podmiotom:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Przyznana  kwota wsparcia

 

1.

OSP Bobrza

Zad. nr  11. Podtrzymywanie tradycji ludowych przez zespół OSP „Bobrzanki”

 

10.000 zł

 

2.

Stowarzyszenie  „Aktywny Ćmińsk”

Zad. nr 5. Aktywni Kreatywni edycja 2018

7.000 zł

 

Zad. nr  6. „Aktywny Czas Wolny”- Ćmińsk 2018- cykl plenerowych zajęć dla dzieci                 i młodzieży”

 

Nie przyznano wsparcia

 

Zad. nr 7. „Zarażamy Aktywnością”- kontynuacja projektu aktywizującego mieszkańców gminy Miedziana Góra

19.000 zł

 

3.

 

Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom Społecznym „ZDROWY TUMLIN”

 

Zad. nr  1. „Świetlica w Tumlinie miejscem rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci           i młodzieży poprzez pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej.

13.000 zł

 

Zad. nr  6. Wakacje w świetlicy w Tumlinie

 

7.000 zł

 

Zad. nr  7. Sport to zdrowie

 

3.000 zł

 

4.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „PLUSIK”

Zad. nr  2. „Plusikowe Zacisze 2018”.

9.000 zł

 

Zad. nr 6. Ferie i półkolonie z PLUSIKIEM

6.560 zł

 

Zad. nr 6. Cykl imprez promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu 2018.

Nie przyznano wsparcia

 

5.

Stowarzyszenie Klub Seniora „Złote Lata”

Zad. nr 7. Prowadzenie zajęć kulturalno- rekreacyjnych promujących zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja wiedzy historycznej o regionie

 

4.000 zł

 

 

 

 

 

6.

LUKS „Radość” przy SP

w Porzeczu

Zad. nr 7. Upowszechnianie Tenisa stołowego              i lekkoatletyki przez treningi i udział w zawodach sportowych

9.000 zł

 

7.

Stowarzyszenie „Spektrum Możliwości”

Zad. nr 12. Warsztaty rzeźby nieprofesjonalnej

5.000 zł

 

8.

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Zad. nr 3. Wolna Strefa w Kostomłotach naszym drugim domem. Edycja 2018.

 

25.000 zł

 

9.

Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „LUKKS” Miedziana Góra

Zad . nr 8. Turnieje szachowe dla LUKKS Miedziana Góra

3.000 zł

 

10.

 

UKS Kostomłoty

 

Zad. nr 7. Prowadzenie szkolenia bilardowego, organizacja i udział w zawodach bilardowych

5.000 zł

 

11.

Koło Wędkarskie „Fundament”

Zad. nr 6. „Czas wolny bliżej natury”

3.000 zł

 

12.

Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka”

Zad. nr 10. „Całoroczna organizacja imprez                   o charakterze folklorystycznym, udział                 w przeglądach   i konkursach, krzewienie tradycji i historii regionu”

10.000 zł

 

13.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów        w Kielcach

Zad. nr 12. Cykl inscenizacji patriotycznych         w Gminie Miedziana Góra w roku obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

17.000 zł

 

14.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „JODŁA”

Zad. nr 12. Widowisko historyczne „Na szlaku „Wilka”

9.000 zł

 

15.

Fundacja Kultury im. Stefana Kudelskiego

Zad. nr 12. „Etno- Edukacje”

10.800 zł

 

16.

ULKS „Kaliber” Kostomłoty

Zad. nr 7. Prowadzenie szkolnej strzelnicy sportowej, organizowanie turniejów strzeleckich oraz popularyzacja wiedzy historycznej                 o regionie.

5.000 zł

 

17.

Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”

Zad. nr 4. Prowadzenie świetlicy wiejskiej           w Porzeczu

7.000 zł

 

Zad. nr 6. III Gminna Olimpiada Przedszkolaka            i II Międzygminny Festiwal Tańca

2.440 zł

 

Zad. nr 12. Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz wakacyjne spotkania z przygodą

5.075 zł

 

18.

Regionalne Centrum Wolontariatu

Zad. nr 7. Mania Działania – Miedziana Góra

5.000 zł

 

19.

Fundacja „Duża Rodzina”

Zad. nr 12. „Wnuk- Senior”- Dzień Seniora

3.125 zł

 

20.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Kostomłoty Pierwsze „Przemienienie”

Zad. nr 7. Prowadzenie zajęć sportowych             w sekcjach karate, fitness, tenisa stołowego, bilarda oraz zajęć w kole taneczno- teatralno- muzycznym

7.000 zł

 

21.

Gminny Klub Sportowy „GRÓD ĆMIŃSK”

Zad. nr 8. Prowadzenie zajęć sportowych               z zakresu piłki nożnej

30.000 zł

 

22.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher”      w Miedzianej Górze

Zad. nr 10. „Wicher duma Miedzianej Góry 2”

30.000 zł

 

 

Suma

270.000zł

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2018-02-07
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 16-01-2018 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.79.2016.DG, którą:

Zbieranie statystyk

uchylił ostateczną decyzję Starosty Kieleckiego znak: GN.I.6620.5.7.2015.DG z dnia 13.11.2015 r. w części dotyczącej ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra, obr. Kostomłoty II jako działka numer 1004 o pow. 0,0400 ha stanowi mienie gminne, oraz po ponownym rozpatrzeniu:

odmówił ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty II jako działka nr 1004 o powierzchni 0,0352 ha stanowi mienie gminne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2018-01-22
Data publikacji:
2018-01-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-22

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych  zadań publicznych:

 

Nr

Rodzaj zadania

Środki

na 2018 r.

1.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży oraz seniorów w miejscowości Tumlin, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność

13.000 zł

2.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci i młodzieży w miejscowości Kostomłoty Drugie

9.000 zł

 

 

3.

Wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki poprzez prowadzenie działań ograniczających występowanie zachowań problemowych u dzieci, młodzieży oraz seniorów przez placówkę wsparcia dziennego w Centrum Kulturalno- Sportowym w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność oraz realizacja programów profilaktycznych

25.000 zł

 

 

 

                  

4.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów w miejscowości Porzecze

7.000 zł

 

 

 

                   

5.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów w miejscowości Ćmińsk

7.000 zł

6.

Organizacja wypoczynku i zajęć dla dzieci i młodzieży z Gminy Miedziana Góra związanych z profilaktyką uzależnień pod hasłem „Czynny czas wolny 2018” (półkolonie, ferie, wycieczki, rajdy)

16.000 zł

7.

Organizacja i prowadzenie zajęć kulturalno- sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Miedziana Góra promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież (zawody i turnieje sportowe, biegi, konkursy oraz imprezy plenerowe i rajdy oraz przedsięwzięcia promujące turystykę i szeroko rozumiana aktywność)

46.000 zł

8.

Realizacja programów profilaktycznych poprzez działalność w zakresie upowszechniania bilarda, szachów, lekkiej atletyki i tenisa stołowego  poprzez prowadzenie szkoleń i organizowanie turniejów oraz udział w rozgrywkach         i turniejach

17.000 zł

9.

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie treningów i zawodów sportowych na terenie miejscowości Ćmińsk oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

30.000 zł

10.

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie i Miedziana Góra oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

30.000 zł

 

 

11.

Całoroczna organizacja imprez o charakterze folklorystycznym na terenie Gminy Miedziana Góra, krzewienie tradycji regionalnych, udział w przeglądach              i konkursach folklorystycznych na szczeblu powiatowym  i wojewódzkim

20.000 zł

12.

Organizacja otwartych imprez i przedsięwzięć kulturalnych oraz historycznych na terenie Gminy Miedziana Góra

50.000 zł

RAZEM

270.000 zł

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2018-01-04
Data publikacji:
2018-01-04
Data ostatniej zmiany:
2018-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-21 12:41:14, zmian dokonał(a): Anna Zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)