Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) został wywieszony na okres od 23 października 2017 r. do 22 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.
Protokół obejmuje teren położony w miejscowości Kostomłoty Pierwsze (obręb 6) oznaczony jako działka nr 545/1 o pow. 0,0600 ha.
Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-10-23
Data publikacji:
2017-10-23
Data ostatniej zmiany:
2017-10-24

Informacja nt. wyników otwartego naboru partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2017-10-10
Data publikacji:
2017-10-10
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10

Informacja nt. wyników otwartego konkursu na wyłonienie partnera – podmiotu spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2017-10-09
Data publikacji:
2017-10-09
Data ostatniej zmiany:
2017-10-09

Zapraszamy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miedziana Góra do konsultowania Rocznego Programu Współpracy na rok 2018

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

 

 

 

Analiza ofert - "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-13
Data ostatniej zmiany:
2017-09-13

OGŁOSZENIE o otwartym naborze Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

 

 OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra”

Gmina Miedziana Góra jako Beneficjent i Lider Projektu ubiegający się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór na Partnera – spoza z sektora przedsiębiorstw w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Uprawnione do składania ofert są m.in. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, partnerzy społeczni (organizacje pozarządowe), instytucje kultury, jednostki administracji rządowe. Wykluczeni z przedmiotowego konkursu są przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne/podmioty powiązane z Gminą Miedziana Góra.

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na podobszarze rewitalizacji Miedziana Góra określonym w Programie Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016–2023 dostępnym pod linkiem: http://www.miedziana-gora.pl/asp/pliki/gabrielpak/program_rewitalizacji_gminy_miedziana_gora_na_lata_2016-2023.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie otwartego konkursu na wyłonienie Partnera – podmiotu spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra”

Termin składania ofert: od 12.09.2017r. do 03.10.2017r. (do godz. 14:00)

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Miedziana Góra dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie Partnera – podmiotu spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnego przygotowania i realizacji  projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Regulamin konkursu na Partnera spoza  sektora przedsiębiorstw.

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy partnerskiej.
  1. Załącznik nr 3 - Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.
  2. Załącznik nr 4 -Oświadczenie, że planowana inwestycja ma charakter nowej inwestycji.
  3. Załącznik nr 5 -Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  4. Załącznik nr 6 -Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień.
  5. Załącznik nr 7 –Mapa poglądowa rewitalizacji -podobszar Miedziana Góra.
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-12
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-12
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 22.08.2017 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.26.2017.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty I jako działka nr: 545/1 o powierzchni 0,0600 ha stanowi mienie gminne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-29
Data ostatniej zmiany:
2017-08-29

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostanie wywieszony na okres od 8 sierpnia 2017 r. do 7 września 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.
Protokół obejmuje teren położony w miejscowości Ciosowa (obręb 2) oznaczony jako działka nr 6 o pow. 0,1500 ha.
Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2017-08-01
Data publikacji:
2017-08-01
Data ostatniej zmiany:
2017-08-01

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostaną wywieszone na okres od 2 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokoły inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji.
Protokoły obejmują teren położony w miejscowości Kostomłoty Pierwsze (obręb 6) oznaczony jako działki nr nr:
- 517/2, 552, 556 o pow. łącznej 0,7668 ha,
- 706, 718/1, 718/2 o pow. łącznej 0,2103 ha.
Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokołach mogą zgłaszać zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2017-08-01
Data publikacji:
2017-08-01
Data ostatniej zmiany:
2017-08-01

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Wojewoda Świętokrzyski w dniu 27 czerwca 2017 r. wydał decyzję znak: SPN.IV.7511.1.23.2017, którą:

Zbieranie statystyk


1. Utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 12.04.2017 r., znak: GN.I.6620.5.79.2015.DG, w części dotyczącej uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 13 listopada 2015 r. znak: GN-I.6620.5.7.2015.DG, oraz pkt 1 orzeczenia w sprawie ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obręb Kostomłoty II jako działka nr 990 o pow. 0,1119 ha stanowi mienie gminne.

2. Uchylić decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 12.04.2017 r., znak: GN.I.6620.5.79.2015.DG, w części dotyczącej pkt 2 orzeczenia w sprawie ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra, obręb Kostomłoty II jako działka nr 1004 o pow. 0,0352 ha nie stanowi mienia gminnego i w tej części przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-30
Data ostatniej zmiany:
2017-06-30

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi publicznej nr 346006T, na odcinku 616 m ul. Kamiennej od skrzyżowania z ul. Śliską do ul. Zagórskiej w miejscowości Miedziana Góra gmina Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 t.j. z późn. zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi publicznej nr 346006T, na odcinku 616 m ul. Kamiennej od skrzyżowania z ul. Śliską do ul. Zagórskiej w miejscowości Miedziana Góra gmina Miedziana Góra.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Agata Laskowska
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-23
Data ostatniej zmiany:
2017-05-23

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostanie wywieszony, na okres od 18 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, do publicznego wglądu, protokół inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Protokół obejmuje teren położony w miejscowości Kostomłoty Drugie (obręb 5) oznaczony jako działki nr nr: 15, 80/3, 137/1, 151/3, 151/4, 152, 255, 256, 705, 2223/1, 2225 o pow. łącznej 2,5665 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-05-17
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 08.05.2017 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.76.2016.DG ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Ciosowa jako działka nr: 6 o powierzchni 0,1500 ha stanowi mienie gminne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-05-11
Data publikacji:
2017-05-11
Data ostatniej zmiany:
2017-05-11

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, że Starosta Kielecki w dniu 12.04.2017 r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.79.2016.DG, którą:

Zbieranie statystyk

uchylił ostateczną decyzję Starosty Kieleckiego znak: GN.I.6620.5.7.2015.DG z dnia 13.11.2015 r. ustalającą, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra, obr. Kostomłoty II jako działki nr 990 o pow. 0,1119 ha i numer 1004 o pow. 0,0400 ha stanowi mienie gminne,

oraz po ponownym rozpatrzeniu:

1. ustalił, że nieruchomość oznaczona w ewidencji grutnów gm. Miedziana Góa obr. Kostomłoty II jako działka nr 990 o pow. 0,1119 ha stanowi mienie gminne,

2. ustalił, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Kostomłoty II jako działka nr 1004 o powierzchni 0,0352 ha nie stanowi mienia gminnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2017-04-19
Data publikacji:
2017-04-19
Data ostatniej zmiany:
2017-04-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-15 10:07:23, zmian dokonał(a): Halina Żelazna

WCAG 2.0 (Level AA)