Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Miedziana Góra na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.. 1570 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych

Zbieranie statystyk

 

Nr

Rodzaj zadania

Środki

na 2020 r.

1.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży oraz seniorów w miejscowości Tumlin, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność

13.000 zł

2.

Wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki poprzez prowadzenie działań ograniczających występowanie zachowań problemowych u dzieci, młodzieży oraz seniorów przez placówkę wsparcia dziennego w Centrum Kulturalno- Sportowym w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność oraz realizacja programów profilaktycznych

34.000 zł

 

 

 

                  

3.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów w miejscowości Porzecze

7.000 zł

 

 

 

                   

4.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów w miejscowości Ćmińsk

7.000 zł

5.

Organizacja wypoczynku i zajęć dla dzieci i młodzieży z Gminy Miedziana Góra związanych z profilaktyką uzależnień pod hasłem „Czynny czas wolny 2020” (półkolonie, ferie, wycieczki, rajdy)

16.000 zł

6.

Organizacja i prowadzenie zajęć kulturalno- sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Miedziana Góra promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież (zawody i turnieje sportowe, biegi, konkursy oraz imprezy plenerowe i rajdy oraz przedsięwzięcia promujące turystykę i szeroko rozumiana aktywność)

26.000 zł

7.

Realizacja programów profilaktycznych poprzez działalność w zakresie upowszechniania bilarda, szachów, lekkiej atletyki i tenisa stołowego poprzez prowadzenie szkoleń i organizowanie turniejów oraz udział w rozgrywkach         i turniejach

17.000 zł

8.

Całoroczna organizacja imprez o charakterze folklorystycznym na terenie Gminy Miedziana Góra, krzewienie tradycji regionalnych, udział w przeglądach              i konkursach folklorystycznych na szczeblu powiatowym  i wojewódzkim

22.000 zł

9.

Organizacja otwartych imprez i przedsięwzięć kulturalnych oraz historycznych na terenie Gminy Miedziana Góra

58.000 zł

10.

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie treningów i zawodów sportowych na terenie miejscowości Ćmińsk oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

40.000 zł

11.

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych na terenie miejscowości Kostomłoty Drugie i Miedziana Góra oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

40.000 zł

RAZEM

280.000 zł

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-01-20
Data publikacji:
2020-01-20
Data ostatniej zmiany:
2020-01-20

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Komisja Inwentaryzacyjna Rady Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostaje wywieszony w dniach od 20 grudnia 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Spis obejmuje:

  • Grunt zajęty pod drogi położony w miejscowości Miedziana Góra (obręb 7) – działki nr 2/2 i nr 4 o pow. łącznej 0, 0805 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej (pokój nr 6).

 

Przewodniczący Komisji

Inwentaryzacyjnej

Joanna Jońska     

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-20
Data ostatniej zmiany:
2019-12-20

Ogłoszenie o zamiarze ogłoszenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-12-19
Data publikacji:
2019-12-19
Data ostatniej zmiany:
2019-12-19

Ogłoszenie o zamiarze ogłoszenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2020 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-12-19
Data publikacji:
2019-12-19
Data ostatniej zmiany:
2019-12-19

Podstawowa kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Miedziana Góra na 2019 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Gabriel Pak
Informację wprowadził:
Gabriel Pak (gabriel_pak)
Data wytworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-11-05
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.103.2018.KCz.183 z dnia 14.10.2019 r. dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy dla inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 - na odcinku Przełom/Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce-Zachód"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-22
Data ostatniej zmiany:
2019-10-22

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 01.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 346011 T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk, o łącznej długości 1 790 m, gmina Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-10-04
Data publikacji:
2019-10-04
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 10.09.2019 r. dotyczące odmowy wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 czerwca 2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie drogi ekspresowejS-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 - na odcinku Przełom/Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce-Zachód"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-18
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), przedłożył do zaopiniowania projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.sejmik.kielce.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (www.swietokrzyskie.pro), a także w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, ul. Targowa 18 (III piętro, pokój 305) w godzinach urzędowania Biura (7.30 – 15.30).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-09-17
Data publikacji:
2019-09-17
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 04.09.2019 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 346008T od km 0+000 do km 2+584, poprzez istniejące wyloty do rowów ziemnych nr 1 i nr 2 oraz rowów przydrożnych - ul. Maciejówka w miejscowości Kostomłoty Pierwsze.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Justyna Kolarz
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-12
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12

OBWIESZCZENIE Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919”,

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
2019-09-06
Data publikacji:
2019-09-06
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 06.08.2019 r. dotyczące umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na : Rozbudowie drogi w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra" .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Komisja Inwentaryzacyjna Rady Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostaje wywieszony w dniach od 20 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji.

Spis obejmuje:

  • Grunt zajęty pod drogi położony w miejscowości Kostomłoty Drugie (obręb 5) – działki nr 27/55, 27/57, 27/59, 57/61 o pow. łącznej 0, 2718 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej (pokój nr 6).

 

Przewodniczący Komisji

Inwentaryzacyjnej

Joanna Jońska     

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) zostanie wywieszony na okres od 20 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do publicznego wglądu protokoły inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji.

Protokoły obejmują teren położony w miejscowościach:

- Kostomłoty Pierwsze (obręb 6) oznaczony jako działki nr: 58/1, 58/2, 241, 702/5, 702/6, 725/2, 740, 802/1, 802/2 o pow. łącznej 1,7427 ha;

- Kostomłoty Drugie (obręb 5) oznaczony jako działki nr: 833, 835/1, 1261/1, 1261/2, 1511, 2234, 27/52 o pow. łącznej 1,7662 ha.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w protokole mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.

Wójt Gminy Miedziana Góra

Damian Sławski

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.103.2018.KCz.177 z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy dla inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. wariantu IIA1 - na odcinku Przełom/Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce-Zachód"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Zolbach (anna_zolbach)
Data wytworzenia:
2019-08-20
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-08-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-24 12:38:46, zmian dokonał(a): Katarzyna Kozieł

WCAG 2.0 (Level AA)