Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej, zlokalizowanej na terenie kopalni "Laskowa", gm. Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-16
Data ostatniej zmiany:
2020-10-16

Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia "Regionalnego planu transportowego województwa świętokrzyskiego na lata 2021-2030"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-15
Data ostatniej zmiany:
2020-10-15

Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego zatwierdzającego "Projekt robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1 : 25 000 - arkusz Kielce 815D"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-10-13
Data publikacji:
2020-10-13
Data ostatniej zmiany:
2020-10-13

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Ikona statystyk

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Miedziana Góra. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Konsultacje przeprowadza pan Dominik Słoń –inspektor ds. kultury i promocji, tel. 41 303 11 01, 41 303 16 26 w.26 w terminie od 9 do 16 października br.

Uwagi (zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/322/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego) można kierować na dostępnym na stronie WWW.miedziana-gora.pl formularzu pocztą elektroniczną na adres: dominik.slon@miedziana-gora.pl, ustnie lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje-Program Współpracy 2021”).

Do pobrania projekt uchwały Rady Gminy w Miedzianej Górze w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz formularz uwag do projektu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-10-09
Data publikacji:
2020-10-09
Data ostatniej zmiany:
2020-10-09

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie zamiaru przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kilecach z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy PLH 260014

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Socha
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-10-06
Data publikacji:
2020-10-06
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni na cele socjalno - bytowe załogi Kopalni Laskowa w miejscowości Kostomłoty II, gm. Miedziana Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-10-06
Data publikacji:
2020-10-06
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ponownego wyłożenia projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Joanna Jońska
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2020-09-22
Data publikacji:
2020-09-22
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22

Obwieszczenie Ministra Środowiska o przekazaniu Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - arkusz KIELCE 815D wraz z projektem rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania przez Wójta Gminy Miedziana góra, Wójta Gminy Masłów, Wójta Gminy Górno, Burmistrza Miasta Daleszyce oraz Prezydenta Miasta Kielce.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2020-09-09
Data publikacji:
2020-09-09
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego

Ikona statystyk

Uwagi można zgłaszać do siedmiu ofert złożonych do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze:

  1. W dniu 25.08.2020 r. przez Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkółw Kostomłotach na zadanie o nazwie: „Prowadzenie szkolenia bilardowego oraz zakup sukna na stół bilardowy 8 ft.”
  2. W dniu 26.08.2020 r. przez Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” na zdanie o nazwie: „Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej   i promowaniu sportu wśród młodzieży i seniorów”.
  3. W dniu 26.08.2020 r. przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złote Lata” na zadanieo nazwie: „Prowadzenie zajęć kulinarnych promujących tradycję regionu świętokrzyskiego oraz popularyzacja wiedzy historycznej o regionie”.
  4. W dniu 26.08.2020 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich „Porzeczaneczki” w Porzeczu na zadanie o nazwie: „Walka z wirusami kolorowymi mydełkami”.
  5. W dniu 27.08.2020 r. przez Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom Społecznym „Zdrowy Tumlin” na zadanie o nazwie: „Jesienno zimowe gry świetlicowe”.
  6. W dniu 28.08.2020 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrzanki” w Bobrzy na zadanieo nazwie: „Podtrzymywanie tradycji ludowych przez KGW „Bobrzanki” w Bobrzy”.
  7. W dniu 28.08.2020 r. przez Oddział Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKKS Miedziana Góra na zadanie o nazwie: „Nauka gry w szachy, organizacja turniejów i rozgrywek szachowych”.

Zamieszcza się oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze oraz na stronie internetowej www.miedziana-gora.pl .
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonych ofert.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie, do dnia 7 września 2020 r. do godz. 14:00:  
- w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze (pokój nr 20),
- drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.slon@miedziana-gora.pl ,
- listownie na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-85 Miedziana Góra.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-08-31
Data publikacji:
2020-08-31
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego

Ikona statystyk

Uwagi można zgłaszać do dwóch ofert złożonych do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze:

  1. W dniu 19.08.2020 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym PLUSIK na zadanie o nazwie: „Wyrównać braki w nauce”
  2. W dniu 20.08.2020 r. przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka” na zdanie o nazwie: „Krzewienie tradycji i historii regionu i naszej gminy”.

Zamieszcza się oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze oraz na stronie internetowej www.miedziana-gora.pl .
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonych ofert.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie, do dnia 1 września 2020 r. do godz. 14:00:  
- w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze (pokój nr 20),
- drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.slon@miedziana-gora.pl ,
- listownie na adres Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-85 Miedziana Góra.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Dominik Słoń
Informację wprowadził:
Gabriel Pak
Data wytworzenia:
2020-08-25
Data publikacji:
2020-08-25
Data ostatniej zmiany:
2020-08-25

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - arkusz Kielce 815D"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-30
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30

"Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ws. wydania decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom /Mniów - Kielce na odcinku Przełom / Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-02
Data ostatniej zmiany:
2020-07-02

Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. " Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kielce-Zachód" wg wariantu będącego połączeniem dwóch wariantów, tj. warianty IIA - na odcinku Przełom - Mniów - Porzecze i wariantu II - na odcinku Porzecze - węzeł "Kielce -Zachód"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-02
Data ostatniej zmiany:
2020-07-02

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i mocnienie urządzeni wodnego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-23
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 2020-06-17 znak: GN-I.6620.5.5.2020.DG orzekająca ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Miedziana Góra obr. Miedziana Góra jako działki nr 238/2 i 238/3 o łącznej pow. 0,6900 ha stanowi mienie gminne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-22
Data ostatniej zmiany:
2020-06-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 13:05:56, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)